ERIA1300 Assesment and Support of Mathematical Skills (5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Educational Sciences
Coordinating organisation:
Department of Educational Sciences, Kokkola University Consortium Chydenius - Education
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

matemaattisten perustaitojen kehitys ja arviointi, matemaattisten perustaitojen arviointivälineet, oppimateriaalit, matematiikan oppimisvaikeudet, matemaattisten taitojen tukeminen ja tuen vaikuttavuuden arviointi (tukivastemalli), päiväkotien/koulujen lupa- ja tietosuojakäytänteisiin tutustuminen

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- tuntee matemaattisten perustaitojen kehitykselliset vaiheet
- tunnistaa matematiikan oppimisvaikeuksien tunnusmerkkejä eri ikävaiheissa
- osaa teoriatietoon pohjaten arvioida matemaattisia taitoja ja tulkita arviointitietoa
- osaa teoria- ja arviointitiedon avulla tunnistaa tuen tarpeita, suunnitella ja toteuttaa tukea sekä arvioida tuen vaikuttavuutta
- osaa analysoida matematiikan taitojen erilaisten arviointi- ja tuenmenetelmien sekä opetusmateriaalien teoreettista taustaa ja tutkimusperustaa
- osaa käsitellä luottamuksellista tietoa lain ja ammattietiikan mukaisesti

Study materials

Ahonen, T., Aro, M., Aro, T., Lerkkanen, M.-K., Siiskonen, T. (toim.). 2019. Oppimisen vaikeudet. Niilo Mäki Instituutti (soveltuvin osin).

Muu oppimateriaali ilmoitetaan opetusohjelmassa tai opintojakson alkaessa.

Completion methods

Method 1

Description:
Erityispedagogiikan ja varhaiserityispedagogiikan tutkinto-ohjelmien opiskelijoille (pääaineopiskelijat) ja erillisiä erityisopettajan opintoja suorittaville.
Evaluation criteria:
Aktiivinen osallistuminen ja oppimistehtävien/tentin tekeminen hyväksytysti.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Study methods:

Kontaktiopetukseen osallistuminen ja itsenäinen työskentely, oppimistehtävät ja/tai tentti. 

Teaching