KTKS4020 Thesis Seminar II (5 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Education and Psychology
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

tutkimuksen toteuttaminen, tutkimusetiikka, tieteellinen viestintä

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

  • etsiä ja käyttää tutkimusaiheeseensa liittyvää tieteellistä kirjallisuutta

  • eritellä tutkimusprosessin kulun ja tutkimuksen teon vaiheet

  • esittää ja perustella tutkielmansa metodologiset valinnat

  • raportoida tutkielmansa tulokset valittujen tieteenteoreettisten ja metodisten lähtökohtien mukaisesti tieteellisen viestinnän periaatteita noudattaen

  • perustella omia valintojaan ja arvioida muiden tekemiä valintoja tieteellisessä keskustelussa.

Additional information

Suoritustapa, arviointikohde
Seminaarityöskentely, itsenäinen työskentely, tutkielman toteutuksen ja tulosten suullinen ja kirjallinen esittäminen, tieteellinen argumentointi, vertaisarviointi

Arviointiperusteet
Aktiivinen osallistuminen ja tutkielman riittävä edistyminen, pro gradu -tutkielma (lähes) valmis.

Description of prerequisites

KTKS4010 Tutkielmaseminaari I

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Aktiivinen osallistuminen ja tutkielman riittävä edistyminen, pro gradu -tutkielma (lähes) valmis.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Evaluation criteria:
Aktiivinen osallistuminen ja tutkielman riittävä edistyminen, pro gradu -tutkielma (lähes) valmis.
Language:
Finnish

Teaching