ERIS320 Interaction and Collaboration (5 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Educational Sciences
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Vuorovaikutusosaaminen ja sen kehittäminen, osallisuuden ja yhteisöllisyyden rakentuminen, vuorovaikutuksen ja tunteiden yhteydet oppimiseen, pedagogisten vuorovaikutussuhteiden etiikka.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

  • eritellä ja kehittää omaa vuorovaikutusosaamistaan

  • soveltaa erilaisiin kohtaamisiin liittyviä vuorovaikutus- ja ongelmanratkaisutaitoja

  • käsitellä vuorovaikutuksen ja tunne-elämän yhteyksiä oppimiseen

  • käsitellä opettajan ja oppilaan välisen sekä ryhmän ja kouluyhteisön vuorovaikutussuhteiden etiikkaan kuuluvia ilmiöitä

  • eritellä ja analysoida ryhmäprosesseja ja yksilön toimintaa ryhmän jäsenenä

  • hyödyntää moniammatillista osaamistaan kouluyhteisöissä ja soveltaa siinä tietojaan heterogeenisen ryhmän ohjaamisessa

Study materials

Oppimateriaali ilmoitetaan opintojakson alkaessa.

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Osallistuminen opetukseen sekä essee tai opetuskokeilu raportointeineen.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Evaluation criteria:
osallistuminen opetukseen A- tai B-vaihtoehdon mukaan; esseen/opetuskokeilun laatiminen
Language:
Finnish
Study methods:

osallistuminen opetukseen joko A) aineenopettajaopiskelijoiden kanssa (OPEA215-jaksolla) tai B) luokanopettajaopiskelijoiden kanssa (OKLA1209-intensiivijaksolla) sekä esseen/opetuskokeilun laatiminen

Teaching