ERIA1200 Assessment and support of reading and writing skills (5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Educational Sciences
Coordinating organisation:
Department of Educational Sciences, Kokkola University Consortium Chydenius - Education
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

lukemisen ja kirjoittamisen taitojen kehitys ja lukemaan opettamisen menetelmät, oppimateriaalit, lukemisen ja kirjoittamisen vaikeudet, lukemisen ja kirjoittamisen taitojen arviointi, lukemisen ja kirjoittamisen taitojen arviointivälineet, lukemisen ja kirjoittamisen taitojen tukeminen ja tuen vaikuttavuuden arviointi (tukivastemalli), päiväkotien/koulujen lupa- ja tietosuojakäytänteisiin tutustuminen

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- tuntee lukemisvalmiuksien ja lukutaidon kehityksen suomen kielessä
- tuntee lukemaan opettamisen menetelmät
- tunnistaa lukemisen ja kirjoittamisen kehityksen ongelmien ilmenemisen eri ikävaiheissa
- osaa teoriatietoon pohjaten arvioida lukemisen ja kirjoittamisen taitoja ja ongelmia 
- osaa teoria- ja arviointitiedon avulla tukea lukemisen ja kirjoittamisen taitoja sekä arvioida tuen vaikuttavuutta
- osaa analysoida lukemisen ja kirjoittamisen taitojen erilaisten arvioinnin ja tuen menetelmien sekä opetusmateriaalien teoreettista taustaa ja tutkimusperustaa
- osaa käsitellä luottamuksellista tietoa lain ja ammattietiikan mukaisesti

Study materials

Ahonen, T., Aro, M., Aro, T., Lerkkanen, M.-K., Siiskonen, T. (toim.). 2019. Oppimisen vaikeudet. Niilo Mäki Instituutti (soveltuvin osin).

Muu oppimateriaali ilmoitetaan opetusohjelmassa tai opintojakson alkaessa.

Completion methods

Method 1

Description:
Erityispedagogiikan ja varhaiserityispedagogiikan tutkinto-ohjelmien opiskelijoille (pääaineopiskelijat) ja erillisiä erityisopettajan opintoja suorittaville.
Evaluation criteria:
Aktiivinen osallistuminen ja oppimistehtävien/tentin tekeminen hyväksytysti.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Study methods:

Kontaktiopetukseen osallistuminen ja itsenäinen työskentely, oppimistehtävät ja/tai tentti. 

Teaching