ERIA269 Practicum: Supporting Individual Learning (5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Educational Sciences
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Oppimisen ja koulunkäynnin yksilöllinen tukeminen, perehtyminen tuen tarpeiden moninaisuuteen; tukivastemalli: monipuoliset oppimisen vaikeuksien arviointimenetelmät; erityisopettajan toimenkuva, koulun toimintakulttuuri ja niiden kautta moniammatilliseen yhteistyöhön tutustuminen; vastuu oppilaasta ja opetuksen laadusta; vaitiolovelvollisuus.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- laatia oppimateriaalia, käyttää sitä opetuksessa ja ohjauksessa ja arvioida sen toimivuutta
- suunnitella ja toteuttaa erilaisiin teoreettisiin lähtökohtiin perustuvaa systemaattista tukea, jossa huomioidaan oppilaan kokonaisvaltainen hyvinvointi ja erityisopetukselliset tuen tarpeet
- käyttää arviointimenetelmiä ja hyödyntää niiden tuloksia oppimisen ohjaamisessa ja tuen suunnittelussa
- toimia opettajien välisessä yhteistyössä ja työparina toisen opiskelijan kanssa
- reflektoida erityisopetusta tuen vaikuttavuuden näkökulmasta
- toimia erityisopettajan ammattieettisten periaatteiden mukaisesti

Additional information

Harjoitteluun osallistuminen, harjoitteluraportin laatiminen, seminaarityöskentely.

Opintojakso sisältää
- opetuksen observointia
- opettamista (sis. Kohdennetun tuen jakson)
- Norssilla saatavaa ohjausta
- vertaispalautteen antamista ja saamista
- yliopiston ohjaavalta opettajalta saatavaa palautetta
- itsenäistä työskentelyä (mm. harjoitteluraportin laatiminen)
- seminaarityöskentelyä

Study materials

Oppimateriaali ilmoitetaan opetusohjelmassa.

Completion methods

Method 1

Description:
Erityispedagogiikan tutkinto-ohjelman opiskelijoille (pääaineopiskelijat).
Evaluation criteria:
Seminaarityöskentely, harjoittelu, harjoitteluraportti.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Study methods:

Harjoitteluun osallistuminen, harjoitteluraportin laatiminen, seminaarityöskentely.

Opintojakso sisältää
- opetuksen observointia
- opettamista (sis. Kohdennetun tuen jakson)
- Norssilla saatavaa ohjausta
- vertaispalautteen antamista ja saamista
- yliopiston ohjaavalta opettajalta saatavaa palautetta
- itsenäistä työskentelyä (mm. harjoitteluraportin laatiminen)
- seminaarityöskentelyä

Teaching