OKLA1300 Work Community and Society (5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Teacher Education, Department of Educational Sciences
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Yhteiskunnalliset kehystekijät
Yhteistoiminnallisuus
Työyhteisön kehittäminen, työssä oppiminen ja moniammatillinen yhteistyö
Yhteistyö perheiden ja muiden tahojen kanssa


Opettajan ydinosaamisalueista painottuvat 1. Eettinen osaaminen, 2. Tieteellinen osaaminen ja 4. Yhteisöllinen ja yhteiskunnallinen osaaminen

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
  • integroida kokemuksiaan ja käsityksiään työyhteisön ja monialaisen palvelujärjestelmän tutkimiseen
  • tutkia työyhteisön ja yhteiskunnan ilmiöitä ja jäsentää niitä teoreettisten käsitteiden avulla
  • työskennellä yhteistoiminnallisesti monialaisessa yhteistyössä

Description of prerequisites

Kasvatustieteen perusopinnot

Study materials

Luentomateriaalit ja kurssikirjallisuus sekä oppimistehtävän kirjallisuus ja tutkimusaineisto. Seuraava kirjallisuus soveltuvin osin ja opetusohjelmassa mainittu muu oppimateriaali:

Literature

  • Collinson, V. & Cook, T. F. 2007. Organizational learning. Improving learning, teaching, and leading in school systems. Thousand Oaks: SAGE. ISBN: 9781412916868
  • Seppänen, P., Kalalahti, M., Rinne, R. & Simola, H. (toim.). 2015. Lohkoutuva peruskoulu. Perheiden kouluvalinnat, yhteiskuntaluokat ja koulutuspolitiikka. Jyväskylä: Suomen Kasvatustieteellinen Seura: Kasvatusalan tutkimuksia 68. ISBN: 9789525401707
  • Värri, V-M. 2018. Kasvatus ekokriisin aikakaudella. Tampere: Vastapaino. ISBN: 9789517686921

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Osallistuminen luentoihin ja seminaarityöskentelyyn pienryhmässä, oppimistehtävien teko ja/tai kirjallisuuden tenttiminen. Ilmiölähtöinen oppimistehtävä pienryhmässä.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching