ERIS3029 Elective Advanced Practicum: Practice Abroad (5 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Educational Sciences
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

A), B) ja D) Ammatillinen osaaminen ja identiteetti, yhteistyötaidot, monialainen yhteistyö, käytännön ja teoriatiedon yhdistäminen, kulttuuritietoisuus, lait ja normit, arvot ja eettiset periaatteet.

C) Ammatillinen osaaminen ja identiteetti, tutkimushanketyöskentely, yhteistyötaidot, kulttuuritietoisuus, arvot ja eettiset periaatteet.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

A) Opetusharjoittelu
- kehittää itseohjautuvaa, monimuotoista opettajuuttaan
- kehittyä tutkivana ja kokeilevana erityisopettajana
- tuoda esiin erityispedagogista asiantuntijuuttaan ja tietotaitoaan erilaisissa monialaisissa tiimeissä
- arvioida Suomen ja muiden maiden kasvatus- ja koulutusjärjestelmiä
- analysoida opettajan ammattiin liittyviä eettisiä kysymyksiä ja normatiivisia velvoitteita

B) Ohjausharjoittelu
- kehittää itseohjautuvaa toimintaansa monialaisten työyhteisöjen jäsenenä
- kehittyä tutkivana ja kokeilevana erityispedagogiikan asiantuntijana ohjaustyössä
- soveltaa teoriatietoa ohjauskäytänteiden analysoinnissa ja kehittämisessä
- arvioida Suomen ja muiden maiden kasvatus- ja koulutusjärjestelmiä
- tuoda esiin erityispedagogista asiantuntijuuttaan ja tietotaitoaan erilaisissa monialaisissa tiimeissä
- analysoida ohjaukseen liittyviä eettisiä kysymyksiä ja normatiivisia velvoitteita

C) Tutkimusharjoittelu
- tuoda esiin ammatillista osaamistaan kansainvälisen tutkimusryhmän ja/tai tiedeyhteisön jäsenenä
- tunnistaa metodologisen tiedon käytännön sovelluksia tutkimuksen tekemisessä
- hahmottaa tutkimusprosessin eri vaiheet ja toimia erilaisissa tutkimustehtävissä
- arvioida omaa tutkimuksellista osaamistaan ja kehittymistarpeitaan
- analysoida tutkimukseen liittyviä eettisiä kysymyksiä ja normatiivisia velvoitteita

D) Hallinnon harjoittelu
- tuoda esiin erityispedagogista asiantuntijuuttaan erilaisten monialaisten työyhteisöjen jäsenenä
- soveltaa teoriatietoa hallintokäytänteiden analysoinnissa ja kehittämisessä
- arvioida Suomen ja muiden maiden kasvatus- ja koulutusjärjestelmiä
- arvioida omaa hallinnollista osaamistaan ja kehittymistarpeitaan
- analysoida hallinnolliseen työhön liittyviä eettisiä kysymyksiä ja normatiivisia velvoitteita

Study materials

Oppimateriaali ilmoitetaan opetusohjelmassa.

Completion methods

Method 1

Description:
Erityispedagogiikan ja varhaiserityispedagogiikan tutkinto-ohjelmien opiskelijoille (pääaineopiskelijat).
Evaluation criteria:
Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen, harjoittelu, harjoitteluraportti.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish

Teaching