ERIS3101 Practice Abroad: Planning, Implementing and Developing Interventions (5 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Educational Sciences
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Kolmiportainen tukijärjestelmä, pedagogiset asiakirjat, tutkiva opettajuus, vertaisoppiminen.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- hahmottaa erityisopettajan työkentän laaja-alaisuuden ja moninaisuuden
- analysoida, suunnitella ja toteuttaa oppilaskohtaisia arviointeja
- suunnitella ja toteuttaa opetusta kolmiportaiseen tukimalliin pohjaten
- arvioida tukipalveluita kriittisesti ja kehittää uusia toimintamalleja soveltaen oppija- ja perhelähtöisiä käytänteitä

Study materials

Oppimateriaali ilmoitetaan opetusohjelmassa.

Completion methods

Method 1

Description:
Erityispedagogiikan tutkinto-ohjelman opiskelijoille (pääaineopiskelijat).
Evaluation criteria:
Aktiivinen osallistuminen yhteisiin tapahtumiin, opetusharjoittelu, oppimistehtävien suorittaminen hyväksytysti.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish

Teaching