ERIS1302 Intensified Support for Behavior and School Engagement (5 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Educational Sciences
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Tweet text

Kurssilla käsitellään käyttäytymisen ohjaamisen perusteet ja niihin liittyvät näyttöön perustuvat yksilötasoiset interventiot.

Description

Kolmiportainen tuki (pääpaino tehostetussa ja erityisessä tuessa), näyttöön perustuvat käyttäytymisen opettamisen ja ohjauksen keinot, positive behavior support (PBIS).

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- tuntee hyvän yleisen tuen merkityksen käyttäytymisen ongelmien ennaltaehkäisyssä
- tuntee näyttöön perustuvia tehostetun ja erityisen tuen keinoja oppilaan toivottavan käyttäytymisen ja kouluun kiinnittymisen tukemisessa
- osaa soveltaa näitä keinoja osana kolmiportaista tukea

Study materials

Oppimateriaali ilmoitetaan opetusohjelmassa.

Completion methods

Method 1

Description:
Erityispedagogiikan ja varhaiserityispedagogiikan tutkinto-ohjelmien opiskelijoille (pääaineopiskelijat).
Evaluation criteria:
Aktiivinen osallistuminen ja oppimistehtävät ja tentti.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Study methods:

Kontaktiopetukseen osallistuminen ja ryhmätyöskentelynä toteutettavat oppimistehtävät ja tentti.

Teaching