ERIA1050 Autism Spectrum Disorder, Severe and Multiple Disability: Prerequisites, Support Services and Education (5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Educational Sciences
Coordinating organisation:
Department of Educational Sciences, Kokkola University Consortium Chydenius - Education
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Autismikirjo, moni- ja vaikeavammaisuus, kehitysvammaisuus, kohderyhmän koulutushistoria ja nykytilanne, kuntoutus, hoiva, opetus, vaativa erityinen tuki, toiminta-alueittainen opetussuunnitelma, eettiset kysymykset.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- määritellä käsitteet autismikirjo, kehitysvamma, moni- ja vaikeavammaisuus
- tarkastella kriittisesti em. kohderyhmän opetukseen liittyviä taustaoletuksia
- arvioida erilaisia pedagogisia tukipalveluja
- analysoida vammaisuuteen liittyviä eettisiä kysymyksiä

Study materials

Kerola, K., Kujanpää, S. & Timonen, T. 2009 (tai uudemmat painokset). Autismin kirjo ja kuntoutus. Jyväskylä: PS-kustannus.

Muu oppimateriaali ilmoitetaan opetusohjelmassa.

Completion methods

These completion methods are for University of Jyväskylä degree students. Other options:

Method 1

Description:
Erityispedagogiikan asiantuntijalinjan opiskelijoille, aineopintoja valinnaisina opintoina suorittaville (sivuaineopiskelijat) ja erillisiä erityisopettajan opintoja suorittaville (valinnainen opintojakso).
Evaluation criteria:
Verkko-opetukseen liittyvien tehtävien hyväksytty suorittaminen ja oppimistehtävä.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Study methods:

Verkko-opetukseen osallistuminen (ryhmäkeskustelu, väitetehtävä, luentojen kommentointi) ja oppimistehtävä.

Teaching