Master's Degree Programme in Languages (Subject Teacher)

Degree title:
Master of Science
Degree program type:
Master's Degree
Credits:
120 cr
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Humanities and Social Sciences, Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019

Description

Maisteriohjelmassa opiskellaan asiantuntijaksi kasvamisen valmiuksia kielen oppimisen ja opettamisen alalla.

Opetussuunnitelma on opettajille ja opiskelijoille tarkoitettu ohjeisto siitä, mitä ja miten opiskellaan. Opetussuunnitelmassa kuvataan oppiaineen opintojen kokonaisrakenne ja etenemisjärjestys, opintokokonaisuuksien ja opintojaksojen osaamistavoitteet, opiskelutavat ja opintojaksojen arviointi. Osaamistavoitteet ja kursseilla harjoiteltavat yleiset työelämätaidot on kuvattu ensisijaisen suoritustavan mukaan. Arviointi perustuu osaamistavoitteisiin. Osaamista kuvataan arvosanan 3/hyvä tasolla. Tarkemmat tiedot kunkin lukuvuoden kontaktiopetuksesta löytyvät Korppi-kurssi- ja opintotietojärjestelmästä.

Tavoite

Jyväskylä tunnetaan korkealaatuisesta kielten opettajien koulutuksestaan ja siellä myös tutkitaan kielen oppimista ja opettamista monipuolisesti. Yliopiston opettajat ja tutkijat ovat kielen oppimisen ja opetuksen parhaita asiantuntijoita Suomessa. Kieliaineen opiskelu ja opettajankoulutus kulkevat käsi kädessä.

Kielten aineenopettajan koulutuksessa voit hakea opiskelemaan joko englannin, ranskan, ruotsin, saksan tai venäjän aineenopettajaksi. Opintosuunta valikoituu hakuvaiheessa riippuen siitä, minkä kielen tai kielten valintakokeeseen osallistut. Jos osallistut useamman kielen valintakokeeseen, sinulla on mahdollisuus saada opinto-oikeus kaikkiin näihin kieliin ja voit myöhemmin valita, minkä kielen tai kielten opintoihin keskityt opinnoissasi.

Kielten aineenopettajakoulutukseen valitut saavat opinto-oikeuden pedagogisiin opintoihin jo heti opintojen alussa ja ne alkavat jo ensimmäisen syksynä. Koska kielen ja opettamisen asiantuntijuus kietoutuvat yhteen koko opintopolkusi ajan, opettajaksi kasvamiselle jää aikaa.
Kaikissa opintojen vaiheissa opintoihisi kuuluu nimenomaan kielten opettajaksi opiskeleville räätälöityjä kursseja. Niiden puitteissa perehdytään kielen oppimisen ja opettamisen tuoreimpaan tutkimukseen, mutta opitaan myös käytännön ja toiminnallisuuden kautta. Pääset mukaan esimerkiksi suunnittelemaan ja toteuttamaan Euroopan kielten viikon ja kielten päivän tapahtumia, toimintaa lasten ja nuorten parissa erilaisissa toiminnallisissa kielikerhoissa, kielisuihkutustapahtumissa ja työpajoissa tai eri kohderyhmille suunnattua kielikoulutusta. Uusia ideoita kehitellään joka vuosi.

Koulutus antaa opiskelijoille erinomaiset valmiudet kielten aineenopettajan ammattiin. Opinnot suoritettuasi osaat kehittää omaa työtäsi tutkimuspohjaisesti ja hankkia ajantasaista tietoa sen tueksi. Tarkastelet kriittisesti kieltä ja kielenkäyttöä osana yhteisön toimintaa, ja ymmärrät yhteistyön ja vuorovaikutuksen merkityksen osana opettajan työtä. Opintomme antavat hyvät valmiudet myös erilaisiin muihin suunnittelu-, hallinto- ja koulutustehtäviin - esimerkiksi oppimateriaalien suunnitteluun.

Opintoihin sisältyvät kaikille kieliaineiden opiskelijoille yhteiset kurssit opetetaan ja opiskellaan pääosin suomen kielellä. Kasvatustieteen ja pedagogiikan opinnot opiskellaan suomeksi. Kieliaineen kurssit opetetaan puolestaan pääsääntöisesti kyseisellä kielellä.

Koulutuksen sisältö

Oppimiseen ja opettamiseen perehdyttäviä opintoja sekä opettajan pedagogisia opintoja. Näiden ohella voit opiskella kiinnostustesi mukaan joko toisen koulussa opetettavan aineen opintoja (usein toinen kieli tai vaikkapa tietotekniikka) tai esim. erityispedagogiikkaa tai rehtoriopintoja.
Käytössä on runsaasti erilaisia opiskelumuotoja: pienryhmät, lukupiirit, luennot, itseopiskelun eri muodot, seminaarit, työssä oppiminen jne. Osan opinnoista voit suorittaa opiskelijavaihdossa.

Meillä ei lokeroida eri kieliä: oppiaineet tekevät paljon yhteistyötä ja tarjolla on myös runsaasti kaikille opiskelijoille yhteisiä kursseja. Näillä kursseilla voit oppia yhteistyötaitoja, joita tarvitaan myös tulevissa työtehtävissä, vaikkapa yhteistyössä äidinkielen ja kirjallisuuden opettajien kanssa.

Pätevyys

Koulutuksessa suoritettavat opettajan pedagogiset opinnot antavat laaja-alaisen pedagogisen kelpoisuuden eri kouluasteiden ja oppilaitosten opettajan tehtäviin (perusopetus, lukiot, ammatilliset oppilaitokset, ammattikorkeakoulut, kansan-, kansalais- ja työväenopistot).

Opinnot antavat valmiuksia tarkastella äidinkielen, toisen kielen ja vieraan kielen oppimista ja opettamista kielentutkimuksen näkökulmasta. Ne tarjoavat välineitä kielenopettajien ja muiden koulutuksen asiantuntijoiden käytännön työhön, mm. opetuksen suunnitteluun, toteuttamiseen, arviointiin ja kehittämiseen. Meiltä valmistutaan nopeasti ja työllistytään hyvin.

Kansainvälistyminen

Kieli- ja viestintätieteiden laitos on monikielinen ja -kulttuurinen yhteisö, jossa on sekä henkilöstöä että opiskelijoita eri maista. Käytät eri kieliä siis jo Jyväskylässä. Kaikki halukkaat voivat myös sisällyttää tutkintoonsa ulkomaisen opiskelu- tai työharjoittelujakson tai -jaksoja.

Kansainvälistymisen valmiuksiasi voit kasvattaa mm. seuraavilla tavoilla:
- lähtemällä opiskelijavaihtoon tai muuhun kieliharjoitteluun ulkomaille
- suorittamalla työharjoittelun ulkomailla
- osallistumalla yliopiston vieraskieliseen opetukseen
- laajemmilla kieliopinnoilla
- kulttuurienvälisen viestinnän tai monikulttuurisuuden opinnoilla
- toimimalla ainejärjestöjen tai ylioppilaskunnan kansainvälisissä tehtävissä
- toimimalla ulkomaalaisten opiskelijoiden tutorina.

Tutkimukselliset painopisteet

Kielen oppimisen ja opettamisen tutkimuksessa käsitellään erityisesti muuttuvan maailman ja suomalaisen kielikoulutuksen kannalta keskeisiä kysymyksiä ja aiheita. Monikielinen maailma, uudet oppimisympäristöt ja modernit käsitykset kielestä ja oppimisesta ovat tutkimuksen lähtökohtina. Tutkimuksessa käytetään monipuolisia menetelmiä: analysoidaan vuorovaikutustilanteita, haastatellaan opettajia, oppilaita ja vanhempia tai kerätään tarinoita erilaisten ihmisten oppimiskokemuksista. Tutkimustuloksia viedään suoraan käytäntöön laitoksen omassa opetuksessa, tulevien kielten opettajien koulutuksessa.

Opintojen rakenne

Maisterintutkinto koostuu seuraavista opinnoista:

maisteriohjelman syventävät opinnot sisältäen tutkielman
pedagogisia opintoja
valinnaisia opintoja, esim. toisen opettavan aineen opintoja, viestintä- ja kieliopintoja ja/tai muita valinnaisia opintoja.

Maisterintutkinnon laajuus on vähintään 120 opintopistettä.

Tässä koulutuksessa opettajan pätevyyden antaa kandidaatin- ja maisterintutkinto, joihin sisältyy vähintään yhden kouluissa opetettavan aineen perus-, aine- ja syventävät opinnot sekä pedagogisten opintojen perus- ja aineopinnot. On suositeltavaa, että tutkintoihin sisältyy myös toisen opettavan aineen perus- ja aineopinnot.

Opiskelussa
- tarkastellaan kielenoppimista ja opettamista sosiaalisena ja kulttuurisena toimintana
- kehitetään monipuolisia kieli-, teksti- ja vuorovaikutustaitoja
- analysoidaan kieltä oppimisen ja opettamisen kohteena
- korostetaan kielenoppijan aktiivista roolia oppimisessa
- perehdytään erilaisiin kieli- ja oppimisympäristöihin
- opitaan hakemaan ja soveltamaan alan tutkimustietoa

Opinnoissasi saat äidinkielen tai vieraiden kielten opettajan pätevyyden. Koulutuksen asiantuntijatehtävät ovat nykyään hyvinkin monipuolisia. Meiltä valmistuneet toimivat esimerkiksi
- erilaisissa opetustehtävissä (perusopetuksessa, lukiossa, ammatillisessa koulutuksessa, aikuiskoulutuksessa, korkea-asteen koulutuksessa, vapaan sivistystyön tehtävissä)
- muissa kielikoulutustehtävissä (kouluttajina, koulutusyrittäjinä)
- erilaisissa opintohallinnon tehtävissä (oppilaitosjohtajina, koulutussuunnittelijoina, opetuksen kehittämistehtävissä, amanuensseina)
- monimediaisten oppimisympäristöjen ja oppimateriaalien suunnittelijoina ja tuottajina (verkkopedagogiikka, kustannustoiminta)
- koulutusviennin asiantuntijoina ja alan tutkijoina.

Learning outcomes

FM-tutkinnon osaamistavoitteet

1. Yleiset tieteelliset valmiudet
- Tuntee useita kielentutkimuksen suuntauksia ja on perehtynyt lähemmin valitsemaansa erityisalueeseen
- Osaa suunnitella, toteuttaa ja raportoida laajahkon tieteellisen tutkimuksen
- Osaa asettaa tutkimuskysymyksiä ja valita niiden tarkasteluun soveltuvat lähestymistavat ja menetelmät
- Tuntee keskeiset tutkimuseettiset periaatteet ja toimii niiden mukaisesti
- Hallitsee oman tieteenalansa ja kielialueensa tieteellisen viestinnän keskeiset käytänteet
- Omaa valmiudet tieteelliseen jatkotutkimukseen omalla alallaan

2. Yleiset työskentelytaidot
- Hallitsee tiimityön ja projektityöskentelyn
- On saavuttanut asiantuntijatehtävissä vaadittavat suulliset ja kirjalliset viestintätaidot
- Hallitsee monipuolisesti tiedonhankinnan menetelmiä ja osaa arvioida tietoa kriittisesti
- Seuraa oman alansa kehityssuuntia ja ajankohtaista keskustelua, tunnistaa ongelmia ja soveltaa asiantuntemustaan niiden ratkaisuun.
- Omaa vankan kokemuksen monikielisessä ja -kulttuurisessa ympäristössä toimimisesta

3. Ammatilliset taidot
- Suuntautumisvaihtoehdon mukaan hallitsee opettajalta vaadittavat ammatilliset taidot tai osaa toimia muissa kieliasiantuntijan tehtävissä
- Osaa tuoda esiin kieliasiantuntijan näkökulmia moniammatillisessa yhteistyössä
- Osaa analysoida kielen käyttöä, vaihtelua ja muutosta

4. Asenteelliset valmiudet
- Arvostaa asiantuntijuuttaan ja osaamistaan
- Pitää yllä ja kehittää kielitaitoaan ja kulttuurista asiantuntemustaan

5. Työllistymisosaaminen
- Osaa jäsentää tutkintonsa työelämätaitoja monipuolisesti kartuttavana mielekkäänä kokonaisuutena
- Tuntee oman alansa työtehtäviä ja niissä vaadittavaa osaamista
- Osaa jäsentää, kuvata ja dokumentoida oman osaamisensa suhteessa työllistymistavoitteisiinsa
- Tuntee laajalti oman alansa työllistymismahdollisuuksia ja omaa hyvät työnhakutaidot

Structure

Select all (120+ cr)