OPEA525 Knowing and Expertise: Instructed Advanced Practice (7 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Teacher Education
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Vähintään kahden opetuskokonaisuuden suunnittelu, toteutus ja arviointi
Teoreettisiin lähtökohtiin perustuvan oman työn kehittämisprojektin suunnittelu, toteutus ja raportointi

Suoritustavat

Luennot ja/tai pienryhmätyöskentely ja oma opetus sekä oppimistehtävät

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen pienryhmätyöskentelyyn, opetusharjoittelun suorittaminen hyväksytysti

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida pedagogista ja oppiaineiden teoriatiedon yhdistäviä oppimiskokonaisuuksia
- osaa ohjata yksilöllistä oppimista
- osaa asettaa tavoitteita omalle ja oppilaan kasvulle ja oppimiselle
- ymmärtää tiedon muuttuvan luonteen ja sen merkityksen opetuksen kehittämisessä
- osaa arvioida monipuolisesti omaa ja oppilaiden toimintaa
- ymmärtää opettajan työn moninaisuuden
- pystyy kehittämään pedagogisia taitojaan ammatillisessa yhteistyössä
- tunnistaa ja arvioi kriittisesti koulukulttuuria osana opetussuunnitelman toteutusta
- soveltaa tutkimustietoa oman opettajuutensa kehittämiseen
- pystyy toimimaan opettajana itsenäisesti ja yhteistyössä muiden kanssa

Description of prerequisites

Kasvatustieteen perusopinnot ja OPEA215, OPEA415, OPEA515

Study materials

Opetusohjelmassa mainittu oppimateriaali ja kirjallisuus.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item