OPEA515 Knowing and Expertise: Instructed Basic Practice (5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Teacher Education
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Oppituntien suunnittelu, toteutus ja arviointi
Erilaisiin oppimisympäristöihin tutustuminen

Suoritustavat

Pienryhmätyöskentely, oma opetus ja oppimistehtävät

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen pienryhmätyöskentelyyn, opetusharjoittelun suorittaminen hyväksytysti

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- osaa yksilöidä opetuksen tavoitteet ja sisällöt opetussuunnitelman ja oppiaineen luonteen pohjalta
- osaa suunnitella ja toteuttaa muutaman tunnin pituisia oppimisjaksoja ja hänellä on oppimisen ohjaamisen perustaidot
- osaa kehittää toimintaansa arviointitiedon ja palautekeskustelujen perusteella
- tietää oppimisen arvioinnin periaatteet ja osaa soveltaa tietojaan käytännön työssä
- osaa hyödyntää monipuolisesti eri oppimisympäristöjä
- harjaantuu oman toimintansa arviointiin ja tiedostaa vastuunsa kasvattajana

Study materials

Opetusohjelmassa mainittu oppimateriaali.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item