OPEA615 Constructing Scientific Knowledge: Teacher as Researcher 2 (5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Teacher Education
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Tutkimuksen suunnittelu
Tutkimuksen toteuttaminen ja arviointi
Oman kasvatus- ja opetusajattelun työstämistä
Kielitietoinen aineenopetus

Suoritustavat

Luento, pienryhmäopiskelu ja opintotehtävät

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen yhteisiin tapaamsiin ja oppimistehtävien tekeminen hyväksytysti.

Arviointikriteerit esitellään kurssilla.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
• ymmärtää tutkivan opettajuuden periaatteet
• tuntee keskeisiä kasvatus- ja opetustyön tutkimuksen laadullisia ja määrällisiä lähestymistapoja
• tietää opetustyön, oppimisen ja sen ohjaamisen tutkimuksen metodeja
• osaa perustella oman opetus- ja kasvatusajattelunsa ja toimintansa perusteet ja käytänteet
• ymmärtää kielen roolin osana merkitysten rakentamista ja osaa pedagogisilla ratkaisuilla tukea oppimista, kielellistä kehitystä ja monikielisyyttä omassa oppiaineessaan.

Study materials

Oppimateriaalista ja kirjallisuudesta sovitaan opintojaksolla.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item