Bachelor's Degree Programme in Languages (Subject Teacher)

Degree title:
Bachelor of Arts
Degree program type:
Bachelor's Degree
Credits:
180 cr
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Humanities and Social Sciences
Coordinating organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Description

Kandidaattiohjelmassa opiskellaan kielen käytön sekä kielen oppimisen ja opettamisen perusilmiöitä.
Learning outcomes

1. Yleiset tieteelliset valmiudet
- Lähestyy tietoa kriittisesti ja tutkimusperustaisesti.
- Tuntee tieteenalansa keskeiset käsitteet, tutkimusmenetelmät ja periaatteet ja osaa soveltaa niitä ohjatusti pienimuotoisen oman tieteellisen tutkimuksen tekemiseen
- Tuntee tieteellisen viestinnän keskeiset käytänteet

2. Ammatilliset taidot
- Ymmärtää asiantuntija-ammatin eettisen luonteen

- Osaa analysoida kielen käyttöä, vaihtelua ja muutosta kielen oppimisen ja opettamisen näkökulmasta.

- Tuntee kielen oppimisen prosessin perusilmiöitä ja erilaisia kielen oppimisympäristöjä

3. Yleiset työskentelytaidot
- Osaa toimia rakentavasti ryhmän jäsenenä ja on tutustunut projektityöskentelyn periaatteisiin

- Hallitsee keskeiset työelämässä tarvittavat viestintä- ja vuorovaikutustaidot sekä tieto- ja viestintätekniikan taidot
- Hallitsee keskeiset tieteellisen tiedonhankinnan menetelmät
- Osaa luovasti soveltaa asiantuntijuuttaan käytännön ongelmien ratkaisemiseen
- Osaa toimia monikielisessä ja -kulttuurisessa ympäristössä

4. Työllistymisosaaminen
- Osaa suunnitella opintojaan ja jäsentää oppimistaan suhteessa työllistymistavoitteisiinsa
- Ymmärtää tutkintoonsa kuuluvien opintojen merkityksen työelämän kannalta

- Tunnistaa oman osaamisensa vahvuudet ja kehittämiskohteet ja osaa havainnoida oman osaamisensa kehittymistä
- tuntee keinoja kartuttaa työelämätuntemustaan ja työnhakuosaamistaan 

Structure

Select all (107+ cr)