SAXP017 Grammar I (5 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Sisältö

Opintojaksolla kerrataan ja vahvistetaan aiemmin hankittua tietoa saksan kielen nominaalisten sanojen taivutuksesta ja niiden käytöstä lauseyhteydessä. Syvennetään sanajärjestyksen tuntemusta. Tutustutaan saksan kielen verbien etuliitejärjestelmään. Kieltä opitaan analysoimaan ja kuvaamaan kieliopillisin termein sekä kehitetään ongelmaratkaisu-, ryhmätyö- ja tiedonhankintataitoja.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • hallitsee yleiskielen aktiivisen käytön kannalta keskeiset nominien taivutuksen ja lauseopin osa-alueet sekä tuntee puhutun ja kirjoitetun kielen kieliopillisia eroja
  • tuntee saksan sanajärjestyksen keskeiset ilmiöt
  • osaa muodostaa verbejä etuliitejärjestelmää hyödyntäen ja käyttää näitä verbejä lauseopillisesti oikein
  • osaa noudattaa näiden osa-alueiden sääntöjä omassa kielenkäytössään ja tuottaa kieliopillisesti hyväksyttävää kieltä
  • osaa käyttää itsenäisesti kirjallista ja tietokonepohjaista opiskelu- ja harjoitusmateriaalia kielitaitonsa kehittämiseen
  • tuntee omat vahvuutensa ja kehittämiskohteensa kieliopin soveltajana aktiivisessa kielenkäytössä.

Additional information

Arviointiperusteet

Oppimistehtävien hyväksytty suorittaminen ja lopputentti. Opetukseen ja pienryhmätyöskentelyyn osallistuminen (väh. 80%). Arvosana määräytyy lopputentin pistemäärän mukaisesti. Tentti koostuu analyysiosasta ja kielentuottamisosasta. Molemmista osista on saavutettava vähintään 50% maksimipistemäärästä.

Suositus ajoituksesta

Ensimmäinen lukukausi. Suositellaan suoritettavaksi samanaikaisesti SAXP114 Suullinen ja kirjallinen viestintä I:n kanssa.

Study materials

PIITULAINEN, LEHMUS, SARKOLA (1997), Saksan kielioppi, saatavana pdf:nä kustantajan nettikaupasta. 


Langenscheidt Großwörterbuch Deutsch als Fremdsprache (uusin versio).

Completion methods

Method 1

Description:
Säännöllinen osallistuminen, itsenäinen työskentely, pienryhmätyöskentely, oppimispäiväkirja ja tentti. Itsenäisestä suoritustavasta on sovittava erikseen. Suositellaan suoritettavaksi samanaikaisesti Suullinen ja kirjallinen viestintä 1:n kanssa.
Evaluation criteria:
Oppimistehtävien hyväksytty suorittaminen ja lopputentti. Osallistuttava 80%:iin opetuksesta ja pienryhmätyöskentelystä. Arvosana määräytyy lopputentin pistemäärän mukaisesti. Tentti koostuu analyysiosasta ja kielentuottamisosasta. Molemmista osista on saavutettava vähintään 50% maksimipistemäärästä.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Evaluation criteria:
Oppimistehtävien hyväksytty suorittaminen ja lopputentti. Osallistuttava 80%:iin opetuksesta ja pienryhmätyöskentelystä. Arvosana määräytyy lopputentin pistemäärän mukaisesti. Tentti koostuu analyysiosasta ja kielentuottamisosasta. Molemmista osista on saavutettava vähintään 50% maksimipistemäärästä.
Language:
Finnish
Study methods:

Säännöllinen osallistuminen, itsenäinen työskentely, pienryhmätyöskentely, oppimispäiväkirja ja tentti. Itsenäisestä suoritustavasta on sovittava erikseen.

Study materials:

Kirjallisuus: PIITULAINEN, LEHMUS, SARKOLA (1997), Saksan kielioppi, saatavana pdf:nä kustantajan nettikaupasta

Langenscheidt Großwörterbuch Deutsch als Fremdsprache (uusin versio).

Teaching