RUOS217 The History of Swedish Language (5 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Swedish
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Sisältö

Kieli on aina historiallista, ja siksi kielen ja sen ilmiöiden historiallisuuden ja ajallisen monikerroksisuuden tiedostaminen ja ymmärtäminen on tärkeää kaikille kielen ammattilaisille. Kurssilla tehdään aikamatka ruotsin kieleen ja perehdytään sen kehitykseen viikinkiajan riimuista 2000-luvun digitaalisiin ihmistieteisiin. Kielen vaihtelua ja muutosta tarkastellaan kielen eri tasoilla uusimman tutkimuksen valossa osana laajempaa historiallista ja yhteiskunnallista kehitystä. Opiskelija tutustuu monipuolisesti eri aikakausien teksteihin ja analysoi niitä kulttuurihistoriallisessa kontekstissaan ja syventää näin tietämystään siitä kielellisestä kehityksestä, josta ruotsi on aikojen saatossa rakentunut.

Suoritustavat

Kontaktiopetus ja tentti TAI essee TAI suullinen tentti.

Learning outcomes

Kurssin suoritettuaan opiskelija 

 • tuntee ruotsin kielen historiallisen kehityksen pääpiirteet riimuruotsista nykyruotsiin osana laajempaa kulttuurihistoriallista kontekstia, 
 • on syventänyt ymmärrystään kielestä historiassa ja historiasta kielessä, 
 • hänellä on käsitys ajankohtaisesta kielihistoriallisesta tutkimuksesta ja sen tarjoamista mahdollisuuksista sekä 
 • hän on tietoinen keskeisimmistä kielihistoriallisista teksteistä, apuvälineistä ja digitaalisista resursseista.

Additional information

Arviointiperusteet

Arvosteluasteikko 0-5. Ar­vo­sa­na­koh­tai­set ar­vioin­ti­pe­rus­teet esitellään tarkemmin opetuksen yhteydessä.

Suositus ajoituksesta

3.-5. vuosi.

Description of prerequisites

Perusopinnot ja/tai aineopinnot.

Compulsory prerequisites

Recommended prerequisites

Literature

 • H. Lönnroth. (2016). Filologi i Facebooks tidevarv - vad, hur och varför? Teoksessa D. Andersson ym. (toim.) Historia och språkhistoria. Umeå: Umeå universitet. URN: urn:nbn:se:umu:diva-121383
 • L. Moberg (toim.). (2013). Svenskan i tusen år. Glimtar ur svenska språkets utveckling. (2. painos). Lund: Studentlitteratur.
 • G. Pettersson. (2005). Svenska språket under sjuhundra år. (2. painos). Lund: Studentlitteratur.

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Osallistuminen opetukseen ja tentti.
Select all marked parts

Method 2

Description:
Ota yhteyttä kurssin opettajaan ja sovi esseen aiheesta, kirjallisuudesta sekä aikataulusta.
Evaluation criteria:
Esseet. Esitellään tarkemmin itsenäisestä suorituksesta sovittaessa.
Select all marked parts

Method 3

Description:
Sovi suullisen tentin ajankohdasta opettajan kanssa.
Evaluation criteria:
Suoriutuminen suullisessa tentissä.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Evaluation criteria:
Osallistuminen opetukseen ja tenttisuoriutuminen.
Language:
Swedish
Study methods:

Kontaktiopetus ja tentti.

Literature:
 • H. Lönnroth. (2016). Filologi i Facebooks tidevarv - vad, hur och varför? Teoksessa D. Andersson ym. (toim.) Historia och språkhistoria. Umeå: Umeå universitet. URN: urn:nbn:se:umu:diva-121383
 • L. Moberg (toim.). (2013). Svenskan i tusen år. Glimtar ur svenska språkets utveckling. (2. painos). Lund: Studentlitteratur.
 • G. Pettersson. (2005). Svenska språket under sjuhundra år. (2. painos). Lund: Studentlitteratur.
No published teaching
x

Independent study (5 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Evaluation criteria:
Essee
Language:
Swedish
Study methods:

Itsenäinen työskentely

Literature:
 • H. Lönnroth. (2016). Filologi i Facebooks tidevarv - vad, hur och varför? Teoksessa D. Andersson ym. (toim.) Historia och språkhistoria. Umeå: Umeå universitet. URN: urn:nbn:se:umu:diva-121383
 • L. Moberg (toim.). (2013). Svenskan i tusen år. Glimtar ur svenska språkets utveckling. (2. painos). Lund: Studentlitteratur.
 • G. Pettersson. (2005). Svenska språket under sjuhundra år. (2. painos). Lund: Studentlitteratur.

Teaching

x

Exam (5 cr)

Type:
Exam
Grading scale:
0-5
Evaluation criteria:
Suoriutuminen suullisessa tentissä
Language:
Swedish
Study methods:

Itsenäinen opiskelu sekä suullinen tentti.

Literature:
 • H. Lönnroth. (2016). Filologi i Facebooks tidevarv - vad, hur och varför? Teoksessa D. Andersson ym. (toim.) Historia och språkhistoria. Umeå: Umeå universitet. URN: urn:nbn:se:umu:diva-121383
 • L. Moberg (toim.). (2013). Svenskan i tusen år. Glimtar ur svenska språkets utveckling. (2. painos). Lund: Studentlitteratur.
 • G. Pettersson. (2005). Svenska språket under sjuhundra år. (2. painos). Lund: Studentlitteratur.
No published teaching