RUOA1207 Modern svensk litteratur (5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Swedish
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Sisältö

Opiskelija tutustuu ruotsinkieliseen kirjallisuuteen. Pääpaino on uudemmassa kirjallisuudessa. Kurssilla tarkastellaan teosten tyylillisiä ja sisällöllisiä ominaispiirteitä ja keskustellaan niistä ruotsiksi. Kurssilla kehittyvät sanavarasto ja laajempien tekstikokonaisuuksien hallinta, sosiaaliset taidot, kirjalliset ja suulliset viestintätaidot sekä ajanhallintataidot.

Suoritustavat

Kontaktiopetus, ryhmätyöskentely, suulliset esitelmät, kirjalliset oppimistehtävät.

Learning outcomes

Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa

  • tunnistaa keskeisiä ruotsalaisia ja suomenruotsalaisia teoksia
  • eritellä teosten olennaisia sisältötekijöitä ja
  • tunnistaa teosten tyylillisiä ominaispiirteitä sekä kertoa niistä ruotsiksi.

Additional information

Arviointiperusteet

Kurssin hyväksytty suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista opetukseen (läsnäolovaatimus 80 %). Kurssiarvosanan määräytyy kontaktiopetuksen liittyvien suullisten ja kirjallisten tehtävien sekä aktiivisen osallistumisen perusteella. Ar­vo­sa­na­koh­tai­set ar­vioin­ti­pe­rus­teet esitellään tarkemmin opetuksen yhteydessä.

Suositus ajoituksesta

1. vuosi.

Study materials

Kurssilla jaettava materiaali. Romaaneja ja novelleja opettajan ohjeiden mukaan.

Completion methods

Method 1

Description:
Kontaktiopetus, ryhmätyöskentely, suulliset esitelmät, kirjalliset oppimistehtävät.
Evaluation criteria:
Suulliset ja kirjalliset tehtävät, ryhmätyöskentely sekä aktiivinen osallistuminen
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Evaluation criteria:
Suulliset ja kirjalliset tehtävät, ryhmätyöskentely sekä aktiivinen osallistuminen
Language:
Swedish
Study methods:

Kontaktiopetus, ryhmätyöskentely, suulliset esitelmät, kirjalliset oppimistehtävät.

Study materials:

Kurssilla jaettava materiaali. Romaaneja ja novelleja opettajan ohjeiden mukaan.

Teaching