SAXPER Basic Studies in German Language and Culture (25 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
Elective studies:
No

Description

Perusopinnot kehittävät käytännön kielitaitoa, erityisesti suullista ja kirjallista viestintäosaamista. Lisäksi opinnoissa tutustutaan saksan kielen keskeisiin rakenteisiin ja kielitieteen käsitteistöön sekä kielialueen kulttuuriin ja yhteiskuntaan.

Learning outcomes

Perusopinnot suoritettuaan opiskelija

· osaa viestiä suullisesti ja kirjallisesti arkielämän tilanteissa saksan kielellä

· tuntee saksan kielen keskeisiä rakenteita, osaa kuvata niitä alan terminologiaa käyttäen ja osaa soveltaa oppimaansa omassa kielenkäytössään

· tuntee saksankielisten maiden yhteiskunnallisia ja kulttuurisia piirteitä

· tuntee kielentutkimuksen osa-alueita ja peruskäsitteitä ja osaa soveltaa oppimaansa saksan kielen analysointiin ja kuvaukseen

· osaa ylläpitää ja kehittää kielitaitoaan ja muuta asiantuntijuuttaan omatoimisesti.

Structure

Select all (25 cr)