SAXP018 Introduction to Linguistics (5 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään kielitieteen osa-alueisiin, peruskäsitteisiin ja ilmiöihin saksan kielen kuvauksen näkökulmasta.

Suoritustavat

Opintojakso järjestetään kontaktiopetuksena. Itsenäisestä suoritustavasta sovitaan opintojakson vastuuopettajan kanssa.

Opintojakson aikana opiskelija työstää portfolion oppimistehtävistään.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • ymmärtää kielitiedon merkityksen kieliasiantuntijuuden rakentumisessa
  • tuntee kielitieteen kenttää ja kielen kuvauksen eri tasoja
  • osaa määritellä kielentutkimuksen keskeisimpiä käsitteitä, liittää ne laajempaan kontekstiin ja soveltaa niitä autenttisen kieliaineksen empiirisessä analyysissä
  • tuntee saksan kielen kuvauksen kannalta keskeisiä tiedonlähteitä ja osaa hyödyntää näitä asiantuntijuutensa tukena
  • on tottunut havainnoimaan kielenkäyttöä, tuottamaan ja rakentelemaan tietoa yhteistoiminnallisesti sekä ottamaan vastuuta omasta ja muiden oppimisesta.

Additional information

Arviointiperusteet

Portfolio, jonka arvosana muodostuu varsinaisista sisällöllisistä tehtävistä (80%) ja opiskelijan reflektiosta (20%). Kontaktiopetuksessa lisäksi säännöllinen osallistuminen opetukseen.

Study materials

Julkaistaan kurssin oppimisympäristössä 

Completion methods

Method 1

Description:
Kontaktiopetus. Itsenäinen suoritusmahdollisuus opiskelijoille, jotka ovat suorittaneet vastaavan perusopintojen opintojakson toisessa kieliaineessa.
Evaluation criteria:
Portfolio, jonka arvosana muodostuu varsinaisista sisällöllisistä tehtävistä (80%) ja opiskelijan reflektiosta (20%). Kontaktiopetuksessa lisäksi säännöllinen osallistuminen opetukseen.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Evaluation criteria:
Portfolio, jonka arvosana muodostuu varsinaisista sisällöllisistä tehtävistä (80%) ja opiskelijan reflektiosta (20%). Kontaktiopetuksessa lisäksi säännöllinen osallistuminen opetukseen.
Language:
Finnish
Study methods:

Opintojakson aikana opiskelija työstää portfolion oppimistehtävistään.

Study materials:

Oppimisympäristössä

Teaching