RUOA2208 Theory and Practice of Second Language Learning (5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Swedish
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Sisältö

Kurssilla perehdytään toisen ja vieraan kielen oppimiseen liittyvään tutkimukseen ja siihen liittyviin perustavanlaatuisiin teoreettisiin käsitteisiin sekä teorioihin. Kurssilla harjoitellaan lisäksi toisen kielen oppimiseen liittyvän teorian soveltamista käytäntöön ja harjoitellaan opetustaitoja ja opetusviestintää sekä reflektoidaan omaa toimintaa. Kurssilla harjoitellaan työelämässä tarvittavia suullisia vuorovaikutustaitoja, esiintymistaitoa, tietoteknisiä taitoja, palautteen antamisen taitoa sekä sosiaalisia ja ryhmätyötaitoja.

Suoritustavat

Kontaktiopetus, suulliset esitelmät ja harjoitukset ryhmässä, kouluvierailu, tentti/oppimistehtävät.

Learning outcomes

Kurssin suoritettuaan opiskelija

 • on tutustunut toisen kielen oppimiseen liittyvään tutkimukseen ja ymmärtää ja osaa selittää siihen liittyvät perustavanlaatuiset teoreettiset käsitteet
 • osaa soveltaa oppimaansa teoriaa ja tietoja käytäntöön
 • osaa kommunikoida sujuvasti ruotsiksi
 • osaa aktivoida muita sekä yleisluontoisissa että ammattiin liittyvissä puhetilanteissa
 • osaa ääntää ruotsia hyvin ja käyttää kieltä luontevasti sekä 
 • hallitsee opetusviestinnän perusteet.

Additional information

Arviointiperusteet

Kurssin hyväksytty suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista opetukseen (läsnäolovaatimus 80 %). Kurssiarvosana määräytyy kurssilla suoritettavien suullisten ja kirjallisten tehtävien sekä aktiivisen osallistumisen perusteella. Kurssisuoritus arvioidaan asteikolla 0-5. Ar­vo­sa­na­koh­tai­set ar­vioin­ti­pe­rus­teet esitellään tarkemmin opetuksen yhteydessä. 

Suositus ajoituksesta

2. vuosi, ennen pedagogisten perusopintojen harjoittelujaksoa.

Description of prerequisites

RUOP201 Uttal och samtal sekä ruotsin kielen perusopinnot pääosin suoritettu.

Compulsory prerequisites

Study materials

Kurssin oppimisympäristön materiaali ja/tai opetuksen yhteydessä jaettu materiaali sekä kurssikirjallisuus 

Literature

 • U. Tornberg. (2005). Språkdidaktik (3. uppl.). Stockholm: Gleerup.
 • N. Abrahamsson. (2009). Andraspråksinlärning. Lund: Studentlitteratur.
 • V. Blomström & C. Persson. (2014). Muntlig interaktion i akademiska sammanhang (1. uppl.). Lund: Studentlitteratur.

Completion methods

Method 1

Description:
Kontaktiopetus, suulliset esitelmät ja harjoitukset ryhmässä, kouluvierailu, tentti/oppimistehtävät
Evaluation criteria:
Arviointiperusteet: Kurssin hyväksytty suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista opetukseen (läsnäolovaatimus 80 %). Kurssiarvosana määräytyy kurssilla suoritettavien suullisten ja kirjallisten tehtävien sekä aktiivisen osallistumisen perusteella. Kurssisuoritus arvioidaan asteikolla 0-5.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Evaluation criteria:
Arviointiperusteet: Kurssin hyväksytty suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista opetukseen (läsnäolovaatimus 80 %). Kurssiarvosana määräytyy kurssilla suoritettavien suullisten ja kirjallisten tehtävien sekä aktiivisen osallistumisen perusteella. Kurssisuoritus arvioidaan asteikolla 0-5.
Language:
Swedish
Study methods:

Kontaktiopetus, suulliset esitelmät ja harjoitukset ryhmässä, kouluvierailu, tentti/oppimistehtävät

Study materials:

Kurssin oppimisympäristössä ja/tai opetuksen yhteydessä jaettu materiaali sekä kurssikirjallisuus.

Literature:
 • Tornberg, U. (2005). Språkdidaktik. (3. painos). Stockholm: Gleerup.
 • Abrahamsson, N. (2009). Andraspråksinlärning. Lund: Studentlitteratur.
 • Blomström, V. & Persson, C. (2014). Muntlig interaktion i akademiska sammanhang. Lund: Studentlitteratur. (valituin osin opettajan ohjeiden mukaan)

Teaching