KLSA1000 Introduction to Research (5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Sisältö

Kurssilla tutustutaan tieteellisen ajattelun perusteisiin ja tutkimusprosessin eri vaiheisiin: aiheenvalintaan ja aineistoihin, aineiston keruuseen ja analyysiin sekä tutkielmatekstin rakentamiseen. Kurssi esittelee tutkimusprosessia erilaisten käytännön esimerkkien kautta.

Suoritustavat

Kontaktiopetus (luennot, verkkotyöskentely), oppimistehtävät.

Itseopiskelu: Kurssista on tarjolla itseopiskelupaketti.

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen (min. 80% luennoista läsnä), kirjalliset tehtävät.

Itsenäinen suoritus: kirjalliset tehtävät.

Learning outcomes

Kurssin suoritettuaan opiskelija
  • osaa nimetä tieteellisen ajattelun peruslähtökohdat
  • tuntee tutkimuksen tekemisen prosessin ja osaa arvioida siihen liittyviä eettisiä kysymyksiä
  • tunnistaa ja osaa kriittisesti arvioida erilaisia tutkimusmenetelmiä, aineistonkeruumenetelmiä ja analyysimenetelmiä ja omaa valmiuksia valita omaan tutkielmaansa sopivat menetelmät
  • osaa hakea lisätietoa eri tutkimusotteista ja -menetelmistä tutkimus- ja menetelmäoppaista ja tuntee tieteellisen viittaamisen perusperiaatteet
  • hallitsee projektinhallinnan perusteet.

Additional information

Itseopiskelupaketti on tarkoitettu ensisijaisesti vaihdossa oleville opiskelijoille tai opiskelijoille, joilla on jo esimerkiksi sivuaineesta kandidaatintutkielma tehtynä.

Recommended prerequisites

Study materials

Luentomateriaalit, muu mahdollinen lukemisto ilmoitetaan kurssin alussa.

Completion methods

Method 1

Description:
Kontaktiopetus (luennot, verkkotyöskentely), oppimistehtävät.
Evaluation criteria:
Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen (min. 80% luennoista läsnä), kirjalliset tehtävät.
Select all marked parts

Method 2

Description:
Itseopiskelupaketti on tarkoitettu ensisijaisesti vaihdossa oleville opiskelijoille tai opiskelijoille, joilla on jo esimerkiksi sivuaineesta kandidaatintutkielma tehtynä.
Evaluation criteria:
Kirjalliset tehtävät.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Evaluation criteria:
Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen (min. 80% luennoista läsnä), kirjalliset tehtävät.
Language:
Finnish
Study methods:

Kontaktiopetus (luennot, verkkotyöskentely), oppimistehtävät.

Study materials:

Luentomateriaalit, muu mahdollinen lukemisto ilmoitetaan kurssin alussa.

Teaching

x

Independent study (5 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
Pass - fail
Evaluation criteria:
Kirjalliset tehtävät
Language:
Finnish
Study methods:

Itsenäinen suoritus: kirjalliset tehtävät.

Teaching