RUOA1201 Communication in Professional Life (5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Swedish
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Description

Sisältö

Kurssilla tuotetaan erityyppisiä työelämään liittyviä multimodaalisia tekstejä, perehdytään tarkemmin erilaisten tekstityyppien ja genrejen ominaispiirteisiin sekä analysoidaan tekstejä ja vuorovaikutusta pragmatiikan käsitteitä käyttäen. Kurssilla harjoitellaan työelämässä tarvittavia kirjallisia ja suullisia viestintätaitoja, tietoteknisiä taitoja, ryhmätyötaitoja ja palautteen antamisen taitoja.


Suoritustavat

Kontaktiopetus, suulliset ja kirjalliset oppimistehtävät

Learning outcomes

Kurssin suoritettuaan opiskelija 

  • tuntee erilaisia multimodaalisia tekstilajeja
  • osaa analysoida tekstejä ja vuorovaikutusta pragmatiikan käsitteitä käyttäen
  • osaa käyttää erilaisia apuvälineitä sekä soveltaa oppimaansa tuottaessaan työelämässä tarvittavia erityyppisiä multimodaalisia tekstejä ja
  • hallitsee hyvin kieliopin, sanaston ja tekstin jäsennyksen.

Additional information

Arviointiperusteet

Kurssin hyväksytty suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista opetukseen (läsnäolovaatimus 70 %). Kurssiarvosana määräytyy kurssilla suoritettavien suullisten ja kirjallisten tehtävien sekä aktiivisen osallistumisen perusteella. Ar­vo­sa­na­koh­tai­set ar­vioin­ti­pe­rus­teet esitellään tarkemmin opetuksen yhteydessä.

Description of prerequisites

RUOP202 Skriv- och textkompetens

Compulsory prerequisites

Study materials

Kurssilla jaettava materiaali sekä kurssikirjallisuus soveltuvin osin opettajan ohjeiden mukaan.

Literature

  • Språkrådet, j. & Karlsson, O. (2017). Svenska skrivregler (4. uppl.). Stockholm: Liber.
  • B. Ehrenberg-Sundin, K. Lundin, Å. Wedin & M. Westman. (2014). Att skriva bättre i jobbet.
  • C. Garlén & G. Sundberg. (2008). Handbok i svenska som andraspråk.
  • Tandefelt, M. et al. (2017). Språk i skola och samhälle. Helsingfors: Svenska litteratursällskapet i Finland. https://www.sls.fi/sv/utgivning/sprak-i-skola-och-samhalle

Completion methods

Method 1

Description:
Kontaktiopetus, suulliset ja kirjalliset oppimistehtävät
Evaluation criteria:
Kurssin hyväksytty suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista opetukseen (läsnäolovaatimus 70 %). Kurssiarvosana määräytyy kurssilla suoritettavien suullisten ja kirjallisten tehtävien sekä aktiivisen osallistumisen perusteella. Kurssisuoritus arvioidaan asteikolla 0-5.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Evaluation criteria:
Kurssin hyväksytty suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista opetukseen (läsnäolovaatimus 70 %). Kurssiarvosana määräytyy kurssilla suoritettavien suullisten ja kirjallisten tehtävien sekä aktiivisen osallistumisen perusteella. Kurssisuoritus arvioidaan asteikolla 0-5.
Language:
Swedish
Study methods:

Kontaktiopetus, suulliset ja kirjalliset oppimistehtävät

Study materials:

Kurssilla jaettava materiaali sekä kurssikirjallisuus soveltuvin osin opettajan ohjeiden mukaan.

Literature:

Teaching