Master's Degree Programme in Finnish Language and Culture

Degree title:
Master of Science
Degree program type:
Master's Degree
Credits:
120 cr
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Humanities and Social Sciences, Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019

Description

Opetussuunnitelma on opettajille ja opiskelijoille tarkoitettu ohjeisto siitä, mitä ja miten opiskellaan. Opetussuunnitelmassa kuvataan oppiaineen opintojen kokonaisrakenne ja etenemisjärjestys, opintokokonaisuuksien ja opintojaksojen osaamistavoitteet, opiskelutavat ja opintojaksojen arviointi. Tarkemmat tiedot kunkin lukuvuoden kontaktiopetuksesta löytyvät Korpin kurssi- ja opintotietojärjestelmästä.

Suomen kielen opinnot tarjoavat monipuolisen kuvan suomen kielestä ja kielen merkityksestä ihmisten elämässä ja yhteiskunnassa. Opinnoissa tutustutaan suomen kielen rakenteisiin, merkityksiin ja käyttötapoihin erilaisissa tilanteissa ja yhteisöissä, teksteihin, kirjoittamiseen, lukemiseen ja vuorovaikutukseen. Lisäksi opinnot tarjoavat näkemystä suomen kielen muutoksista, asemasta ja tulevaisuudesta monikulttuuristuvassa maailmassamme.

Opintojaksot järjestetään kontaktiopetuksena, itsenäisenä työskentelynä tai kirjatenttinä. Kontaktiopetuksen työtavat vaihtelevat: on luentoja, ryhmä- tai parityöskentelyä, verkko-opiskelua ja oppimistehtäviä. Itsenäinen opiskelu tarkoittaa annetun tehtävän suorittamista ilman kontaktiopetusta. Kirjatentit suoritetaan tiedekunnan yleisenä tenttipäivänä, e-tenttinä tai etätenttinä. Arviointi perustuu osaamistavoitteisiin, joissa on kuvattu arvosanan 3 (hyvä) mukainen osaaminen. Joissakin tapauksissa opetus- ja suorituskieli voi olla muukin kuin suomi.

Suomen kielen ja kulttuurin maisteriopinnot on suunnattu niille, joiden äidinkieli tai koulukiei ei ole suomi.

Edeltävät opinnot: Ulkomainen kandidaatintutkinto, johon sisältyy Suomen kielen ja kulttuurin aineopintoja vastaavat opinnot TAI suomalaisessa yliopistossa suoritettu soveltuva kandidaatintutkinto, johon sisältyy suomen kielen opintoja.

Jokainen opiskelija tekee henkilökohtaisen opintosuunnitelman. Pääaineen syventäviin opintoihin sisältyy suomen kielen oppiaineen kursseja ja kielten laitoksen yhteisiä kursseja. Kursseista enintään 20 op saa olla perus- ja aineopintotasoisia. Tähän sisältyvät myös pakolliset kurssit.

Valinnaiset opinnot voivat koostua eri oppiaineiden ja kielikeskuksen kursseista. Valintoja voivat rajoittaa eri oppiaineiden opinto-oikeusvaatimukset. Valinnaisiin opintoihin ei hyväksytä kielten alkeiskursseja (kielikeskuksen kurssit 1 ja 2). Oman kielitaidon kehittämiseen tähtäävistä kielikeskuksen kursseista hyväksytään Suomi 5 ja samantasoiset erikoiskurssit

Learning outcomes

FM-tutkinnon osaamistavoitteet


1. Yleiset tieteelliset valmiudet
Tuntee useita kielentutkimuksen suuntauksia ja on perehtynyt lähemmin valitsemaansa erityisalueeseen
Osaa suunnitella, toteuttaa ja raportoida laajahkon tieteellisen tutkimuksen
osaa asettaa tutkimuskysymyksiä ja valita niiden tarkasteluun soveltuvat lähestymistavat ja menetelmät
Tuntee keskeiset tutkimuseettiset periaatteet ja toimii niiden mukaisesti
Hallitsee oman tieteenalansa ja kielialueensa tieteellisen viestinnän keskeiset käytänteet
Omaa valmiudet tieteelliseen jatkotutkimukseen omalla alallaan

2. Yleiset työskentelytaidot
Hallitsee tiimityön ja projektityöskentelyn
On saavuttanut asiantuntijatehtävissä vaadittavat suulliset ja kirjalliset viestintätaidot
Hallitsee monipuolisesti tiedonhankinnan menetelmiä ja osaa arvioida tietoa kriittisesti
Seuraa oman alansa kehityssuuntia ja ajankohtaista keskustelua, tunnistaa ongelmia ja soveltaa asiantuntemustaan niiden ratkaisuun.
Omaa vankan kokemuksen monikielisessä ja -kulttuurisessa ympäristössä toimimisesta

3. Ammatilliset taidot
Suuntautumisvaihtoehdon mukaan
hallitsee opettajalta vaadittavat ammatilliset taidot tai
osaa toimia muissa kieliasiantuntijan tehtävissä
Osaa tuoda esiin kieliasiantuntijan näkökulmia moniammatillisessa yhteistyössä
Osaa analysoida kielen käyttöä, vaihtelua ja muutosta

4. Asenteelliset valmiudet

Arvostaa asiantuntijuuttaan ja osaamistaan
Pitää yllä ja kehittää kielitaitoaan ja kulttuurista asiantuntemustaan

5. Työllistymisosaaminen
Osaa jäsentää tutkintonsa työelämätaitoja monipuolisesti kartuttavana mielekkäänä kokonaisuutena
Tuntee oman alansa työtehtäviä ja niissä vaadittavaa osaamista
Osaa jäsentää, kuvata ja dokumentoida oman osaamisensa suhteessa työllistymistavoitteisiinsa
Tuntee laajalti oman alansa työllistymismahdollisuuksia ja omaa hyvät työnhakutaidot

Structure

Select all (120–130 cr)