KIRS1201 Areas of Specialization in Literature I (5 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Music, Art and Culture Studies
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Kolme mielellään maisterintutkielmaan liittyvää kirjallisuuden erikoistumisaluetta tausta-aineistoineen (yht. 15 op)

Suoritustavat

kontaktiopetus, essee tai kirjatentti

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen opetukseen ja annettujen tehtävien suorittaminen hyväksytysti. Tarkemmat arviointiperusteet ilmoitetaan kurssitoteutuman yhteydessä.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on vahva tietämys niistä kirjallisuuden erityisalueista, lajeista, kielialueista tai tutkimuksen painotuksista, joihin hän on syventävissä opinnoissaan keskittynyt.

Study materials

Kirjallisuus voidaan valita joko erillisestä kirjalistasta http://r.jyu.fi/pbq tai maisterintutkielman tekoa tukevasta kirjallisuudesta tentaattorin tai tutkielman ohjaajan kanssa sopien.

Kussakin erikoistumisalueessa perehdytään keskimäärin kuuteen kaunokirjalliseen teokseen ja tentaattorin tai maisterintutkielman ohjaajan kanssa sovittavaan tausta-aineistoon. Tausta-aineistona käytettävää tutkimuskirjallisuutta on lueteltu kirjalistojen ohessa.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts

Method 2

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item
x
Unpublished assessment item