Master's Degree Programme for Multidisciplinary Language Experts

Degree title:
Master of Arts
Degree program type:
Master's Degree
Credits:
120+ cr
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Humanities and Social Sciences
Coordinating organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Maisteriohjelmassa opiskellaan asiantuntijaksi kasvamisen valmiuksia kieli-, teksti- ja vuorovaikutusosaamisen alalla.

Learning outcomes

- Osaa soveltaa kieli-, teksti- ja diskurssitaitojaan monipuolisiin työtehtäviin

- On saavuttanut kieliasiantuntijan tehtävissä vaadittavat suulliset ja kirjalliset viestintätaidot sekä projektityön taidot

- Arvostaa ja osaa kehittää yhteistyötä monikielisissä ja -kulttuurisissa ympäristöissä

- Ylläpitää ja kehittää kielitaitoaan sekä kulttuurista asiantuntemustaan

- Tuntee kielentutkimuksen keskeiset sisällöt ja menetelmät ja on syventänyt asiantuntemustaan yhdellä tai useammalla erityisalalla

- Hallitsee monipuolisesti tiedonhankinnan menetelmiä ja osaa arvioida tietoa kriittisesti

- Osaa suunnitella, toteuttaa ja raportoida laajahkon tieteellisen tutkimuksen, jonka teossa noudattaa keskeisiä tutkimuseettisiä periaatteita

- Hallitsee oman tieteenalansa ja kielialueensa tieteellisen viestinnän keskeiset käytänteet

- Osaa käyttää eettistä harkintaa asiantuntijatehtävissä

- Tunnistaa oman osaamisensa vahvuudet ja on omaksunut elinikäisen oppimisen ajatuksen

- Osaa jäsentää, kuvata ja dokumentoida oman osaamisensa suhteessa työllistymistavoitteisiinsa

- On saavuttanut valmiudet tieteelliseen jatkotutkintoon omalla alallaan

Structure

Select all (85+ cr)