KLSY012 M.A. Portfolio (5 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Tweet text

Suositus ajoituksesta: Opintojaksolle ilmoittaudutaan maisteriopintojen alkaessa, niiden 1. vuoden syyslukukaudella.

Description

Sisältö

Opiskelija jäsentää ja arvioi työelämävalmiuttaan kokonaisvaltaisesti omien uratavoitteidensa mukaisesti. Keskiössä ovat oman osaamisen tunnistaminen ja osoittaminen, työelämätuntemus ja käytännön työnhakutaidot.

Suoritustavat

Kontaktiopetus, itsenäinen työskentely ja ryhmätyöskentely. Dokumentoitu työ (portfolio liitteineen).

Arviointiperusteet

Ohjeistuksen mukainen portfolio liitteineen.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan
- opiskelijalla on jäsentynyt kuva omasta asiantuntijuudestaan ja yleisistä työelämävalmiuksistaan sekä valmiudet kertoa niistä dokumentoidusti osaamisportfolion muodossa
- opiskelija tuntee kielten maistereiden tehtäväaloja, työnkuvia ja niissä vaadittavaa osaamista
- opiskelijalla on hyvät työllistymisvalmiudet

Additional information

Opintojaksoon sisältyy itsenäistä työskentelyä ja ohjaustapaamisia sekä työelämätuntemusta ja työnhakutaitoja kehittäviä luentoja ja tapahtumia. Portfoliota työstetään maisteriopintojen aikana ja se jätetään arvioitavaksi maisteriopintojen loppuvaiheessa.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish

Teaching