KLSY2000 Workplace learning abroad (1–15 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
German, English, Finnish, French, Russian, Swedish, Sign language
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Sisältö

Opiskelija työskentelee opintojaan vastaavissa tehtävissä ulkomailla ja kirjoittaa oppimiskokemuksistaan raportin.

Suoritustavat

Työssäoppimisjakso. Työskentely ja raportti.

Arviointiperusteet

Arviointi tehdään raportin pohjalta. 

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
-osaa kuvata työtehtäviään ja työyhteisön toimintaa sekä itseään työntekijänä ja työyhteisön jäsenenä
-osaa soveltaa opinnoissa omaksumiaan tietoja ja taitoja käytännön työtehtävissä ja arvioida näiden käytettävyyttä/sovellettavuutta työtehtävissä sekä uusien tietojen ja taitojen tarvetta
-kykenee arvioimaan osaamistaan ja oppimistaan sekä tulevaisuuden kehittymistarpeitaan

Additional information

Työssäoppimisjakso, johon kuuluu oppimistavoitteiden asettaminen, työn hakeminen, työskentely, palautekeskustelu harjoittelupaikassa ja raportin kirjoittaminen. Raportti liitteineen (työtodistus skannattuna ja mahdolliset työnäytteet liitteenä) palautetaan sähköisenä opintojaksosta vastaavalle henkilölle mielellään viimeistään kahden kuukauden kuluessa työtehtävien päättymisestä. Raportin voi liittää myöhemmin myös maisterinportfolioon (KLSY012). Yhden kuukauden täysipäiväisestä harjoittelusta (n. 130 työtuntia) saa 5 op. Työharjoittelua voidaan kirjata maksimissaan 15 op.

Harjoittelun voi suorittaa joko pää- tai osatoimisena. Opintosuorituksen kannalta ei ole merkitystä myöskään sillä, onko työ palkallista vai palkatonta. Työtehtävien soveltuvuudesta työharjoitteluksi sovitaan etukäteen opintojaksosta vastaavan henkilön kanssa (ks luettelo). Työharjoittelusta laaditaan aina harjoittelusopimus opiskelijan, harjoittelupaikan ja laitoksen yhteistyönä. Palkallisissa harjoitteluissa laaditaan myös työsopimus työnantajan kanssa.

Osaan harjoittelupaikoista voi hakea laitokselta harjoittelutukea. Harjoittelutuki maksetaan harjoittelijan palkkana, laitos myöntää sen vain opintosuuntiensa opiskelijoille ja vain työskentelyyn suomalaisissa organisaatioissa ulkomailla. Harjoittelutuen saajien määrä vaihtelee vuosittain laitoksen resurssien mukaan. Harjoittelutuen voi saada vain kerran opintojen aikana. Opettajaksi opiskeleville ei myönnetä harjoittelutukea. 

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (1–15 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish

Teaching