Bachelor's Degree Programme for Sign Language Experts

Degree title:
Bachelor of Arts
Degree program type:
Bachelor's Degree
Credits:
180 cr
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Humanities and Social Sciences, Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Opetussuunnitelma on opettajille ja opiskelijoille tarkoitettu ohjeisto siitä, mitä ja miten opiskellaan. Opetussuunnitelmassa kuvataan oppiaineen opintojen kokonaisrakenne ja etenemisjärjestys, opintokokonaisuuksien ja opintojaksojen osaamistavoitteet, opiskelutavat ja opintojaksojen arviointi.

Suomalaisen viittomakielen opiskelija perehtyy kielitieteen perusteisiin, viitottujen kielten ja erityisesti suomalaisen viittomakielen rakenteeseen sekä viittomakieliseen yhteisöön, sen kulttuuriin, kirjallisuuteen ja historiaan sekä viittomakielen omaksumiseen ja kaksikielisyyteen. Keskeistä opinnoissa on myös kieli- ja viestintätaitojen kehittäminen. Tärkeitä opiskelun aikana kehittyviä taitoja ovat myös monet työelämässä tarvittavat käytännön taidot: vuorovaikutustaidot, tiimityöskentelyn ja projektien hallinnan taidot, tiedon hankinnan, hallinnan, soveltamisen ja uuden tiedon tuottamisen taidot sekä kyky analyyttiseen ja kriittiseen ajatteluun.

Opintojaksot järjestetään kontaktiopetuksena ja/tai itsenäisenä opiskeluna. Samoin työtavat vaihtelevat: on luentoja, ryhmä- tai parityöskentelyä, kurssitöitä ja tenttejä. Arviointi perustuu osaamistavoitteisiin, joissa on kuvattu arvosanan 3 (hyvä) mukainen osaaminen. Opetus- ja suorituskieli vaihtelee. Tarkemmat tiedot kunkin lukuvuoden kontaktiopetuksesta löytyvät Korpin kurssi- ja opintotietojärjestelmästä.

Learning outcomes

HuK-tutkinnon osaamistavoitteet:
1. Yleiset tieteelliset valmiudet
Lähestyy tietoa kriittisesti ja tutkimusperustaisesti.
Tuntee tieteenalansa keskeiset käsitteet, tutkimusmenetelmät ja periaatteet
Tuntee kielentutkimuksen suuntauksia
Osaa suunnitella, toteuttaa ja raportoida pienimuotoisen tieteellisen tutkimuksen
Osaa ohjatusti asettaa tutkimuskysymyksiä ja valita niiden tarkasteluun soveltuvat lähestymistavat ja menetelmät
On tietoinen tutkimuksen eettisistä periaatteista
Tuntee tieteellisen viestinnän keskeiset käytänteet

2. Ammatilliset taidot
Ymmärtää kieliasiantuntijan roolin moniammatillisessa yhteistyössä
Osaa analysoida kielen käyttöä, vaihtelua ja muutosta
Osaa kehittää asiantuntijuuttaan

3. Yleiset työskentelytaidot
Hallitsee keskeiset tieteellisen tiedonhankinnan menetelmät
Osaa arvioida tietoa kriittisesti
Hallitsee keskeiset työelämässä tarvittavat viestintä- ja vuorovaikutustaidot
Hallitsee keskeiset työelämässä tarvittavat tieto- ja viestintätekniikan taidot
Osaa toimia rakentavasti ryhmän jäsenenä ja on tutustunut projektityöskentelyyn
Osaa toimia monikielisessä ja -kulttuurisessa ympäristössä

4. Asenteelliset valmiudet:
Ymmärtää teoreettisen ja kulttuurisen tiedon merkityksen opettajan työssä ja muissa kieliasiantuntijan tehtävissä
Arvostaa omaa alaansa ja osaamistaan
Ymmärtää elinikäisen oppimisen tarpeen asiantuntijuuden kehittymisessä

5. Työllistymisosaaminen
Osaa suunnitella opintojaan ja jäsentää oppimistaan suhteessa työllistymistavoitteisiinsa
Osaa jäsentää tutkintonsa työelämätaitoja monipuolisesti kartuttavana mielekkäänä kokonaisuutena
Osaa havainnoida oman osaamisensa kehittymistä, osaa dokumentoida ja kuvata sitä jäsennellysti
Tunnistaa oman osaamisensa vahvuudet ja kehittämiskohteet
Tietää oman alansa työllistymismahdollisuuksista ja tuntee keinoja kartuttaa työelämätuntemustaan ja työnhakuosaamistaan

Opintosuunnan erityistiedot ja -taidot kuvataan sen perus- ja aineopintojen osaamistavoitteissa.

Suomalaisen viittomakielen perusopinnot suoritettuaan opiskelija
• tuntee suomalaisen viittomakielen kielentutkimuksen kenttää ja osaa tarkastella suomalaisen viittomakielen rakennetta peruskäsitteistön/alan terminologian avulla
• osaa kuvailla ja selittää viittomien ja muiden viitottujen yksiköiden sisäistä rakennetta kielen rakennetutkimuksen eri osa-alueiden näkökulmasta
• osaa tarkastella omaa tai muiden viittomista kielen eri tasoilla ja antaa palautetta hyödyntäen kielentutkimuksen käsitteistöä
• ymmärtää keskeisimmät muutokset kuurojen yhteisön sekä suomalaisen viittomakielen historiasta ja osaa suhteuttaa muutokset nykypäivään
• tuntee kaksi- ja monikielisyyteen ja kielenomaksumiseen liittyvän peruskäsitteistön sekä ymmärtää viittomakielisten kielenomaksumisen eri kehityksen vaiheet
• ymmärtää suomalaisuuden, viittomakielisyyden ja monikulttuurisuuden merkityksen erilaisissa viestintätilanteissa
• osaa analysoida videoituja viitottuja tekstejä käyttäen muistiinmerkitsemisen ja annotoinnin perustekniikoita
• osaa käyttää kielistudiota ja tuntee videotallenteen laatukriteerit.
Lisäksi
• äidinkieleltään viittomakieliset tiedostavat paremmin äidinkielensä merkityksen sekä kielellisen identiteettinsä
• vieraskieliset osaavat kehittää omaa suomalaisen viittomakielen kielitaitoaan ja tietävät keinot tähän.

Suomalaisen viittomakielen aineopinnot suoritettuaan opiskelija
• osaa suhteuttaa viittomakielten ja puhuttujen kielten kielitieteellistä tutkimusta ja rakennetta toisiinsa
• osaa arvioida esitettyjä suomalaisen viittomakielen lingvistisiä näkemyksiä ja kykenee soveltamaan oppimaansa viittomakielisen aineiston analysoinnissa
• ymmärtää viittomakielisen kirjallisuuden vaikutuksen kuurojen kulttuuriin
• ymmärtää tutkimuksen tekemisen eri vaiheiden perusperiaatteita
• hallitsee erilaisia tutkimuskirjoittamisen käytänteitä ja osaa kirjoittaa ohjatusti suppeahkon tutkielman
• ymmärtää viitottujen ja puhuttujen kielten viestinnällisiä ja kulttuurisia eroja sekä kuurojen yhteisön sisällä tapahtuvaa kielenvaihtelua
• tuntee suomalaisen viittomakielen erilaisia kielirekisterejä ja tekstilajeja
• hallitsee erilaisten suomalaisten viittomakielten tekstilajien, kuten akateemisen esitelmän, tuottamisen erilaisissa konteksteissa noudattaen hyvää esiintymistaitoa.

Structure

Select all (177+ cr)