SVKA1043 Language Acquisition (2 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Kurssilla perehdytään viitotun ja puhutun kielen omaksumiseen varhaislapsuudessa ja kouluiässä, kielellisen tietoisuuden kehittymiseen sekä viittomakielisten kaksikielisyyteen.

Suoritustavat

Kontaktiopetus tai itsenäinen tehtävä tai kirjatentti

Arviointiperusteet

Kontaktiopetuksena suoritettavan kurssin arvioinnin perusteena on aktiivinen osallistuminen (läsnäolo luennoilla vähintään 75 %) sekä opetukseen liittyvä tenttisuoritus tai muu dokumentoitu työ.

Osaamistavoitteet määrittävät arvosanan 3.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
o tuntee varhaisen kielenkehityksen ja kouluikäisen kielen omaksumisen peruspiirteet
o osaa kuvailla suomalaista viittomakieltä ja suomen kieltä omaksuvan lapsen fonologisen, leksikaalis-semanttisen, morfologisen ja syntaktisen kehityksen piirteet
o osaa arvioida äidinkielisen ja ei-äidinkielisen ympäristön vaikutusta kielenomaksumiseen
o osaa kuvata viittomakielisten erilaisia kaksikielisyyden muotoja ja niihin vaikuttavia tekijöitä.

Description of prerequisites

KLSP004 Johdatus kieleen ja sen tutkimukseen, SVKP124 Johdatus kielentutkimukseen ja SVKP121 Johdatus suomalaisen viittomakielen rakenteeseen.

Study materials

ks. erillinen liite

Completion methods

Method 1

Select all marked parts

Method 2

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item
x
Unpublished assessment item