SVKA142 Communication in Sign Language II (5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Kurssilla perehdytään suomalaisen viittomakielen sosiaaliseen ja tyylilliseen variaatioon ja pragmaattisiin tekijöihin. Tutustutaan erilaisiin viittomakielisiin ryhmäkeskusteluihin ja niiden sääntöi-hin. Harjoitellaan viitotun tieteellisen tekstin tuottamista tiivis-telmän muodossa. Syvennetään tuntemusta tekstilajeista ja kielirekistereistä.

Suoritustavat

Kontaktiopetus

Arviointiperusteet

- Läsnäolo (minimi 80 %)
- Kontaktiopetukseen liittyvät oppimistehtävät

Osaamistavoitteet määrittävät arvosanan 3.

Learning outcomes

- tunnistaa suomalaisen viittomakielen variaation
- osaa tuottaa viitotun tieteellisen tekstin
- tunnistaa viittomakielisten ryhmäviestinnälle ominaisia pääpiir-teitä
- hahmottaa viittomakielten välisiä viestinnällisiä eroja ja yhtäläi-syyksiä.

Description of prerequisites

SVKA141 Viittomakielinen viestintä I

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item