SVKA113 Phonetics and Phonology (3 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Kurssilla tutustutaan viitotun kielen fonetiikkaan ja laajennetaan tietoa viittomien fonologisen rakenteen analysoimalla viittomia ja viitottua tekstiä.

Suoritustavat

Kontaktiopetus tai kirjatentti.

Arviointiperusteet

Kontaktiopetuksena suoritettavan kurssin arvioinnin perusteena on aktiivinen osallistuminen (läsnäolo luennoilla vähintään 75%) sekä opetukseen liittyvä tenttisuoritus tai muu dokumentoitu työ.

Osaamistavoitteet määrittävät arvosanan 3.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- osaa suhteuttaa viittomakielten foneettista ja fonologista tutkimusta ja rakennetta puhuttujen kielten foneettiseen ja fonologiseen tutkimukseen ja rakenteeseen
- tietää viitotun kielen prosodiikan perusteet ja osaa vertailla ja arvioida viittomakielten ja erityisesti suomalaisen viittomakielen foneettis-fonologisista yksiköistä esitettyjä näkemyksiä
- ymmärtää eri kuvausmallien ja transkriptiotapojen perusteet ja tarkoitusperät sekä kykenee ottamaan mallit käyttöön ja soveltamaan niitä viittomakielisen aineiston analysointiin.

Description of prerequisites

SVKP121 Johdatus suomalaisen viittomakielen rakenteeseen (5 op).

Literature

  • Kirjallisuus erillisessä luettelossa.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts

Method 2

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item
x
Unpublished assessment item