SVKA131 Sign Language Lexicon and Onomastics (5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Kurssilla perehdytään kielen merkityspohjaiseen tarkasteluun sekä viittomakielten ja erityisesti suomalaisen viittomakielen viittomistoon rakenteen ja merkityksen näkökulmasta. Tutustutaan viittomanimikäytäntöön eri viittomakielissä ja erityisesti suomalaisessa viittomakielessä.

Suoritustavat

Kontaktiopetus, itsenäinen työskentely tai kirjatentti

Arviointiperusteet

Kontaktiopetuksena suoritettavan kurssin arvioinnin perusteena on aktiivinen osallistuminen (läsnäolo luennoilla vähintään 80 %) sekä opetukseen liittyvä tenttisuoritus tai muu dokumentoitu työ.

Osaamistavoitteet määrittävät arvosanan 3

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
o tuntee leksikon tutkimuksen ja semantiikan keskeisiä käsitteitä
o osaa selittää eri viittomatyyppien (esim. kiinteiden sekä muodoltaan ja merkitykseltään vapaampien viittomien) yhtäläisyydet, erot ja keskinäisen suhteen niin rakenteen kuin merkityksen näkökulmasta
o osaa arvioida kriittisesti olemassa olevia luokitteluja ja luokitella itse viittomia erilaisiin tyyppeihin
o muistaa viittomanimistöön liittyvät keskeiset rakenteelliset ja kulttuuriset piirteet ja osaa selittää niiden taustat.

Description of prerequisites

Suomalaisen viittomakielen perusopinnot

Study materials

ks. erillinen liite

Completion methods

Method 1

Select all marked parts

Method 2

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item
x
Unpublished assessment item