SVKP124 Introduction to the Study of Language (2 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Kurssin antaa teoreettista tietämyspohjaa kielentutkimuksesta sekä tutustuttaa viitottujen kielten tutkimuksen luonteeseen ja erityisesti suomalaisen viittomakielen tutkimusalaan.

Suoritustavat

Kontaktiopetus, kirjallinen työ tai kirjatentti.

Arviointiperusteet

- Läsnäolo minimi, eli 85%
- Kontaktiopetukseen liittyvät oppimistehtävät ja/tai tentti.

Osaamistavoitteet määrittävät arvosanan 3.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
• on saanut yleiskuvan kielentutkimuksen eri osa-alueista (esim. fonologia, syntaksi ja sosiolingvistiikka)
• tuntee peruskäsitteitä suomeksi, englanniksi ja suomalaisella viittomakielellä
• on tutustunut suomalaisen viittomakielen tutkimuksen historiaan ja tämänhetkiseen tilanteeseen sekä tietää suomalaisen viittomakielen tutkimuksen yhteyden muiden viitottujen kielten ja puhuttujen kielten tutkimukseen
• on tutustunut videoidun viitotun aineiston käyttöön ja harjoitellut videoitujen, viitottujen kurssitehtävien tekemistä
• ymmärtää kielitieteellisen tiedon merkityksen kieliasiantuntijuuden rakentumisessa

Description of prerequisites

KLSP004 Johdatusta kieleen ja sen tutkimukseen (2 op)

Study materials

Ks. erillinen luettelo.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts

Method 2

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item
x
Unpublished assessment item