SVKA256 Finnish Sign Language 4 (5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Kurssilla kehitetään viittomakielisen ryhmäkeskustelun taitoja, erilaisten viittomakielisten tekstilajien tuottamista ja näiden tekstilajien viittomisen analysointia. Perehdytään myös lyhyesti kansainvälisen viittomisen alkeisiin sekä suomenruotsalaisen viittomakieleen.

Suoritustavat

Kontaktiopetus

Arviointiperusteet

- Läsnäolo (minimi 80 %)
- Kontaktiopetukseen liittyvät oppimistehtävät

Osaamistavoitteet määrittävät arvosanan 3.

Learning outcomes

- on harjaantunut varioimaan omaa tuottamistaan ja ymmärtä-mistä erilaisissa viittomakielisissä konteksteissa kulttuurisesti korrektilla tavalla tilannetajua osoittaen
- on syventänyt taitojaan osallistua aktiivisesti viittomakielisiin ryhmäkeskusteluihin
- osaa tunnistaa ja nimetä viitottujen esittävien tekstilajien (sak-raali, narratiivi, runous) tunnusomaisia piirteitä sekä tuottaa viit-tomakielisen (viitotun) analyysin esittävien tekstilajien erityispiir-teistä
- osaa analyysin kautta kehittää omaa erilaisten viitottujen teksti-lajien viittomista
- ymmärtää yhteisön eri kielenkäyttäjäryhmien kielenvaihtelua
- ymmärtää kansainvälisellä viittomisella käytyjä lyhyitä keskuste-luja
- osaa tuottaa omaan alaansa liittyen viittomakielisen luennon, esityksen tai vastaavan
- hallitsee akateemisen viittomisen pääperiaatteet
- osaa vertailla suomalaista ja suomenruotsalaista viittomakieltä.

Description of prerequisites

SVKA255 Suomalainen viittomakieli 3

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item