SVKA112 Morphology and Syntax (5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Kurssilla laajennetaan tietoa viittomakielten ja erityisesti suomalaisen viittomakielen morfologiasta ja syntaksista perehtymällä lähemmin erityyppisiin viittomiin ja niihin liittyviin ilmiöihin sekä lauseiden rakenteeseen, merkitykseen, lausetyyppeihin ja lauseiden esiintymiseen osana tekstiä.

Suoritustavat

Kontaktiopetus tai kirjatentti.

Arviointiperusteet

Kontaktiopetuksena suoritettavan kurssin arvioinnin perusteena on aktiivinen osallistuminen (läsnäolo luennoilla vähintään 80%) sekä opetukseen liittyvä tenttisuoritus tai muu dokumentoitu työ.

Osaamistavoitteet määrittävät arvosanan 3.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- osaa suhteuttaa viittomakielten morfologista ja syntaktista tutkimusta ja rakennetta puhuttujen kielten vastaavaan tutkimukseen ja rakenteeseen
- osaa vertailla ja arvioida viittomakielten ja erityisesti suomalaisen viittomakielen morfologisista ja syntaktisista yksiköistä ja ilmiöistä esitettyjä näkemyksiä
- osaa analysoida ja luokitella viitottua tekstiä ja sen yksiköitä ja ilmiöitä morfologian, syntaksin ja merkityksen näkökulmasta.

Description of prerequisites

SVKP121 Johdatus suomalaisen viittomakielen rakenteeseen (5 op).

Literature

  • Kirjallisuus erillisessä luettelossa.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts

Method 2

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item
x
Unpublished assessment item