Bachelor's Degree Programme in Early Childhood Teacher Education

Degree title:
Bachelor of Arts (Education)
Degree program type:
Bachelor's Degree
Credits:
180+ cr
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Education and Psychology
Coordinating organisation:
Department of Educational Sciences
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Varhaiskasvatuksen kandidaattiohjelmassa (180 op) opiskellaan varhaiskasvatustiedettä. Koulutus tutustuttaa opiskelijan varhaiskasvatustieteen perusteisiin ja antaa edellytykset seurata kasvatustieteellisen alan kotimaista ja kansainvälistä kehitystä ja tutkimusta. Koulutus luo valmiudet tieteelliseen ajatteluun ja työskentelyyn sekä edellytykset soveltaa hankittua tietoa työelämässä. Kandidaatin tutkinto antaa perustan kasvatustieteen maisterin tutkintoon johtaville opinnoille. Opiskelija saa kasvatustieteen kandidaatin tutkinnon lisäksi myös varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuuden, sisältäen kelpoisuuden esiopetuksen opettajan tehtävään.

Varhaiskasvatustieteen opinnot kasvatustieteen kandidaatin tutkinnossa ovat laajuudeltaan 60 opintopistettä. Opinnot muodostuvat kasvatustieteen perusopinnoista (25 op) ja varhaiskasvatustieteen aineopinnoista (35 op), joihin sisältyy 9 opintopisteen laajuinen opinnäytetyö. Lisäksi tutkintoon kuuluvat varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuuden tuottavat 75 opintopisteen laajuiset varhaiskasvatuksen tehtäviin ja esiopetukseen ammatillisia valmiuksia antavat opinnot, jotka sisältävät 15 opintopistettä ohjattua harjoittelua. Koulutus antaa teoreettiset ja käytännölliset valmiudet toimia varhaiskasvatuksen ammattilaisena ja pedagogisena asiantuntijana, erityisesti varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen kontekstissa.

Varhaiskasvatuksen kandidaattiohjelmassa suoritetaan lisäksi 25 opintopistettä vapaasti valittavia opintoja, jotka voivat koostua yhdestä perus- tai aineopintokokonaisuudesta tai vaihtoehtoisesti yksittäisistä korkeakoulutasoisista opintojaksoista. Vapaasti valittaviin opintoihin on mahdollista sisällyttää esimerkiksi erilaisia moduuleja, kieli- ja viestintäopintoja, ulkomailla suoritettuja opintoja tai työelämäopintoja.  


Kandidaattiohjelman tutkintorunko:

https://www.jyu.fi/edupsy/fi/laitokset/var/opiskelu/tutkintorakenne2020-2023.pdf 

Koulutuksen opintokokonaisuudet ryhmittyvät temaattisiksi kokonaisuuksiksi. Teemat muodostuvat siten, että opiskelija perehtyy niiden kautta varhaiskasvatuksen opettajan ammattiin, tehtäviin ja toimintaympäristöihin. Teemojen avulla koulutuksen keskeiset sisällöt rakentuvat monitieteisiksi kokonaisuuksiksi. 

Teema 1. Orientoituminen varhaiskasvatukseen ja varhaiskasvatuksen opettajan työhön

Opiskelija perehtyy varhaiskasvatuksen opettajan työhön sekä varhaiskasvatuksen arvo- ja tietoperustaan. Hän rakentaa ymmärrystään ja osaamistaan

 • kasvatustieteiden perusteista,

 • lapsen kasvusta, kehityksestä ja oppimisesta sekä kasvu- ja oppimisympäristöistä,

 • lapsuudesta ja lasten osallisuudesta

 • suomalaisesta varhaiskasvatusjärjestelmästä,

 • varhaiskasvatustieteestä ja varhaiskasvatuksen pedagogisista perusteista,

 • taito- ja taideaineista sekä niiden pedagogiikasta

Teema 2. Lapsilähtöinen, suunnitelmallinen kasvun ja oppimisen ohjaaminen

Opiskelija syventyy lapsilähtöisen ja lapsen osallisuutta tukevan toiminnan suunnitteluun, toteuttamiseen, arviointiin ja kehittämiseen. Hän laajentaa ymmärrystään ja osaamistaan

 • varhaiskasvatustieteestä

 • lapsen kasvusta, kehityksestä ja oppimisesta,

 • varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen sisällöistä ja toimintatavoista (muun muassa kieli, matematiikka, STEAM, kestävä elämäntapa ja oppimisen tuki),

 • havainnoinnista, suunnittelusta, toiminnan toteutuksesta, arvioinnista ja kehittämisestä

 • pedagogisesta dokumentoinnista

 • yhteistyö- ja vuorovaikutustaidoista,

 • perheiden kanssa tehtävästä kasvatusyhteistyöstä

 • moniammatillisista yhteistyöverkostoista

Teema 3. Yhteisvastuullinen hyvän lapsuuden rakentaminen

Opiskelija ymmärtää syvällisesti eri tekijöiden vaikutuksen hyvän lapsuuden rakentumisessa ja osaa toimia ja kehittyä varhaiskasvatuksen pedagogisena asiantuntijana. Hän syventää ymmärrystään ja osaamistaan

 • osallisuutta tukevasta pedagogisesta toiminnasta varhaiskasvatusyhteisössä,

 • kokonaisvaltaisesta suunnittelusta, toteutuksesta, arvioinnista, dokumentoinnista ja kehittämisestä,

 • tiimin pedagogisesta johtajuudesta

 • kulttuurisesta moninaisuudesta sekä moniammatillisesta ja perheiden kanssa tehtävästä kasvatusyhteistyöstä,

 • eettisistä kysymyksistä

 • taito- ja taideaineiden integroinnista

 • tutkimusprosessista ja tieteellisestä ajattelusta


Lapsiryhmätyöskentely ja ohjatut harjoittelut

Varhaiskasvatuksen pedagogiikka ja esi- ja alkuopetuksen pedagogiikka -opintojaksoihin sitoutuvan lapsiryhmätyöskentelyn sekä ohjattujen harjoitteluiden tavoitteena on kytkeä teoria ja käytäntö. Tavoitteena on, että opiskelija saa jatkuvan oppimisen ja ammatillisen kasvun kokemuksia harjoitellessaan työskentelyä lapsiryhmien kanssa. Lapsiryhmätyöskentely ja harjoittelut vahvistavat jatkumona opiskelijan taitoja suunnitella, toteuttaa, arvioida, dokumentoida ja kehittää toimintaa opetussuunnitelmiin sekä lapsen ja perheen tarpeisiin perustuen yhteistyössä koko työyhteisön kanssa. Opiskelija oppii toimimaan moniammatillisissa työyhteisöissä osana laajempia yhteistyöverkostoja. 

Learning outcomes

Tiedot

Opiskelija omaksuu varhaiskasvatustieteen filosofiset, psykologiset ja sosiologiset perusteet. Opiskelija hallitsee pienten lasten kehityksen ja keskeiset oppimisteoriat. Hän ymmärtää lapsuuden yhteiskunnalliset ja kulttuurisesti moninaiset lähtökohdat sekä varhaiskasvatuksen pedagogiikan keskeiset sisällöt. Opiskelijalla on työorganisaatioihin, pedagogiseen johtajuuteen ja moniammatillisuuteen liittyvää osaamista. Opiskelija hallitsee kasvatukseen ja opetukseen liittyvän käsitteistön. Hän tuntee keskeiset varhaiskasvatustieteen tutkimustraditiot ja tiedonhankintamenetelmät. Opiskelija tiedostaa oman oppimis-, tiedon- ja ihmiskäsityksensä. Opiskelija hallitsee työtään ohjaavan lainsäädännön sekä osaa käyttää varhaiskasvatusta ohjaavia asiakirjoja ja arviointityökaluja.

Taidot

Opiskelija tiedostaa omat kasvatukseen liittyvät käsityksensä ja ymmärtää laaja-alaisen vuorovaikutusosaamisen sekä kasvatusyhteistyön merkityksen. Opiskelijalla on vahva opetuksen laatuun, opetussuunnitelmiin sekä suunnitteluun, toiminnan toteutukseen, arviointiin ja kehittämiseen liittyvä osaaminen. Opiskelijalla on taito tukea lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista sekä toteuttaa ikäkaudelle sopivaa ja yksilöllistettyä toimintaa oppijan tuen tarpeet huomioiden. Tutkivan opettajuuden ja tutkimuksen tekemisen taitojen rakentuminen ovat osa opintoja. Opiskelija kykenee analysoimaan, argumentoimaan ja kriittisesti reflektoimaan sekä omaa että työyhteisönsä toimintaa.

Osaaminen

Opiskelijan toiminta ja sen kehittäminen pohjautuvat tutkimustietoon ja arviointiin. Opiskelijalla on kyky toimia moniammatillisessa yhteistyössä kulttuurisesti moninaisissa ympäristöissä ja kansainvälisissä konteksteissa. Opiskelijalla on taito toimia laaja-alaisessa vuorovaikutuksessa lasten ja aikuisten kanssa sekä kyky antaa ja vastaanottaa palautetta. Hän kykenee tekemään perusteltuja päätöksiä ja arvioimaan kriittisesti oman toimintansa vaikutuksia ja seurauksia. Opiskelija kykenee toimimaan keskeisten ammattieettisten periaatteiden ja kestävän elämäntavan mukaisesti. Opiskelijalla on virkamieheltä edellytettävä kielitaito ja varhaiskasvatustieteen käsitteistön tuntemus vieraalla kielellä.

Structure

Select all (168+ cr)