VAAM1260 Children and Communities (2–4 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Educational Sciences
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Varhaiskasvatustyön moraaliset ja eettiset lähtökohdat, ammatti-identiteetin eettiset perusteet, ihmisoikeuksien ja lasten oikeuksien soveltaminen kasvattajan työssä, kulttuurinen moninaisuus ja kulttuurisesti vastuuntuntoinen pedagogiikka, katsomuskasvatus ja sukupuolisensitiivisyys.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija 

  • osaa perustella omaa eettistä ajatteluaan
  • tuntee etiikan peruskäsitteet ja tuntee alan teorioita
  • osaa pohtia varhaiskasvatustyön moraalis-eettisiä kysymyksiä lasten ja työyhteisön kanssa
  • osaa tarkastella ammattieettisiä periaatteita ja rakentaa ammatillista arvoperustaa tiimin pedagogisena johtajana
  • tunnistaa kulttuurisen ja katsomuksellisen moninaisuuden sekä ymmärtää niiden merkityksen varhaiskasvatuksessa
  • ymmärtää demokratian, yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja sukupuolisensitiivisyyden sekä lasten oikeuksien merkityksen varhaiskasvatustyön perustavina lähtökohtina. 

Study materials

Artikkelikokoelma. 

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Osallistuminen opetukseen, sekä tentti ja/tai oppimistehtävät. Arviointi perustuu tenttiin/oppimistehtäviin.
Select all marked parts

Method 2

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (4 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching

x

Exam (4 cr)

Type:
Exam
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching