KTKA2020 The Construction of Scientific Knowledge: Quantitative research methods (5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Education and Psychology
Coordinating organisation:
Faculty of Education and Psychology, Open University
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Tweet text

Määrälliset tutkimusmenetelmät -jaksolla perehdyt määrällisen tutkimusaineiston keräämiseen, analysointiin raportointiin, luotettavuuteen sekä eettisyyteen.

Description

Muuttujien muokkaaminen, tilastollinen päättely, yleisimmät kahden muuttujan tilastolliset testit, efektin koko, tutkimuksen luotettavuus, sopivan tilastollisen analyysimenetelmän valinta, tutkimustulosten raportointi määrällisessä tutkimuksessa, tutkimuseettiset periaatteet ja käytänteet, määrällisen tutkimuksen lukutaito, spss-ohjelmiston käyttö

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

  • kuvailla määrällisen tutkimuksen tieteenfilosofiset lähtökohdat

  • kerätä määrällisen tutkimusaineiston ja valita siihen sopivan tilastollisen analyysimenetelmän

  • analysoida määrällistä tutkimusaineistoa tilastollisen kuvailun ja päättelyn keinoin

  • raportoida tuloksia määrällisen tutkimusperinteen mukaisesti

  • noudattaa tutkimuksen teon eettisiä periaatteita

  • arvioida määrällisen tutkimuksen luotettavuutta

Additional information

Jos opiskelija on suorittanut aikaisemmissa opinnoissa vastaavat määrällisten tutkimusmenetelmien opinnot, tämän opintojakson voi suorittaa näyttökokeena. Tarkemmat suoritustiedot opetusohjelmassa (ks. KTKA2021 Tieteellisen tiedon rakentuminen: Määrälliset tutkimusmenetelmät, näyttökoe). Description of prerequisites

KTKO1005 Johdatus määrälliseen tutkimukseen tai vastaavat opinnot sekä kasvatustieteen tai erityispedagogiikan perusopinnot.

Study materials

Soveltuvin osin:

COOLICAN, H. (2017 tai myöhemmät painokset). Research methods and statistics in psychology. London; New York: Psychology Press.

TAI

METSÄMUURONEN, J. (2011). Tutkimuksen tekemisen perusteet ihmistieteissä. Helsinki: International Methelp.

JA

NUMMENMAA, L., HOLOPAINEN, M., & PULKKINEN, P. (2014 tai myöhemmät painokset). Tilastollisten menetelmien perusteet. Helsinki: Sanoma Pro.

Muu lukuvuosittain opetusohjelmassa tarkennettava oppimateriaali

Completion methods

These completion methods are for University of Jyväskylä degree students. Other options:

Method 1

Evaluation criteria:
Aktiivinen osallistuminen ja oppimistehtävien/tentin tekeminen hyväksytysti. Arviointiperusteet voivat vaihdella suoritustavoittain ja ne tarkennetaan lukuvuosittain opetusohjelmassa.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching