XYHK1001 Multilingual Interaction (4 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Swedish
Responsible organisation:
Centre for Multilingual Academic Communication
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Sisältö
 • tieteenalakohtaisen tiedon hankinta, hallinta ja hyödyntäminen
 • eri kielillä viestiminen omasta tieteenalasta
 • vuorovaikutus monitieteellisessä ryhmässä
 • kasvatusalan tekstien työstäminen prosessimaisesti
Suoritustavat

Opetukseen ja ohjaukseen osallistuminen sekä oppimistehtävien tekeminen.

Learning outcomes

Opintojakson käytyään opiskelija

 • ymmärtää, että monikielinen viestintä- ja kieliosaaminen on tärkeä osa oman alan asiantuntijuuden kehittämistä.
 • osaa laatia yhtenäisen, jäsennellyn ja ymmärrettävän oman alan tekstin.
 • osaa löytää lukemistaan erikielisistä teksteistä olennaisen tiedon.
 • osaa tavoitteellisesti ja perustellen esitellä omaa alaansa ja siihen liittyviä ilmiöitä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa.
 • kantaa vastuuta yhdessä tekemisestä ja yhteisestä tehtävästä.
 • osaa viestiä monikielisesti akateemisissa ja ammatillisissa tilanteissa.
 • osaa asettaa tavoitteita vuorovaikutustilanteille, suunnitella toimintaansa niiden mukaisesti sekä arvioida toimintaansa.

Additional information

Osana opintojakson arviointia todennetaan, että opiskelija on osoittanut alakohtaista kielitaitoa toisessa kotimaisessa kielessä (laki 424/2003, asetukset 481/2003 ja 794/2004).

Vastaa eurooppalaisen viitekehyksen tasoja B1-B2 arvosanasta riippuen. 

Ruotsin kielen arvosanat (tt/ht) kirjataan opintorekisteriin kahdelle erilliselle opintojaksolle:

 • XRUX1111 Ruotsin kielen kirjallinen taito, 0 op ja
 • XRUX9999 Ruotsin kielen suullinen taito, 0 op.

Recommended prerequisites

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Opintojakson hyväksyttyyn suoritukseen kuuluvat oppimistehtävien tekeminen arviointikriteerien mukaisesti sekä aktiivinen osallistuminen opetukseen ja ohjaukseen sekä vertaistyöskentelyyn.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (4 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Swedish

Teaching