KTKP030 Knowing and Expertise (5 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Education and Psychology
Coordinating organisation:
Faculty of Education and Psychology, Open University
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

 • asiantuntijuus korkeatasoisen osaamisen kehittymisenä 
 • asiantuntijuus yhteisöllisenä ilmiönä 
 • asiantuntijatiedon luonne, kehittäminen ja tukeminen 
 • ammatillinen identiteetti ja ammatillinen toimijuus 
 • asiantuntijuus ja työssä oppiminen kasvatusalalla 
 • muuttuva asiantuntijuus nyt ja tulevaisuudessa 

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija  
 • osaa eritellä asiantuntijuutta, osaamista ja ammatillista identiteettiä käsitteinä ja tutkimuksen valossa
 • osaa tarkastella tietoisesti ja kriittisesti omia näkökulmiaan asiantuntijuuteen ja osaamisen kehittämiseen 
 • tunnistaa oman roolinsa aktiivisena asiantuntijuuden ja osaamisensa rakentajana 

Additional information

Study materials

Kaikille yhteinen kirjallisuus:


1. Collin, K., Paloniemi, S. Rasku-Puttonen, H. & Tynjälä, P. (toim.) 2010. Luovuus, oppiminen ja asiantuntijuus. WSOYPro. Kirjasta hyödynnetään lukuja: 
 • Paloniemi, Rasku-Puttonen & Tynjälä: ”Asiantuntijuudesta identiteettiin – Anneli Eteläpellon tutkimuspolkuja”. 
 • Palonen & Gruber: ”Satunnainen, rutiininomainen ja tietoinen osaaminen”. 
 • Tynjälä: ”Asiantuntijuuden kehittämisen pedagogiikkaa”. 
2. Jakonen, M. 2017. Vastatieto – Tulevaisuuden asiantuntijuutta etsimässä. Eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan julkaisu 1/2017

3. Englanninkielinen tieteellinen artikkeli, joka tarkennetaan opintojaksolla. 


Lisäksi muuta kirjallisuutta ja materiaalia opetusohjelmassa tarkennettavalla tavalla.


Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Aktiivinen osallistuminen ja oppimistehtävien/tentin tekeminen hyväksytysti. Arviointiperusteet voivat vaihdella suoritustavoittain ja ne tarkennetaan lukuvuosittain opetusohjelmassa.
Select all marked parts

Method 2

Evaluation criteria:
Aktiivinen osallistuminen ja/tai oppimistehtävien/tentin tekeminen hyväksytysti. Arviointiperusteet voivat vaihdella suoritustavoittain ja ne tarkennetaan lukuvuosittain opetusohjelmassa.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching

x

Independent study (5 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
No published teaching