XYHK1000 Academic Literacy (3 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
English
Responsible organisation:
Centre for Multilingual Academic Communication
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Sisältö
 • oman viestintä- ja kieliosaamisen vahvuuksien ja kehittämistarpeiden kartoittaminen​ 
 • kasvatusalan tieteellisen tekstin tunnuspiirteiden tunnistaminen​ 
 • tieteellisen tekstin tuottamisprosessin perustaitojen harjoittelu​ 
 • vertaisryhmän jäsenenä toimiminen  


Suoritustavat

Opetukseen ja ohjaukseen osallistuminen sekä oppimistehtävien tekeminen.

Learning outcomes

Opintojakson käytyään opiskelija


 • tiedostaa omat vahvuutensa ja kehittämiskohteensa oman alansa viestijänä ja eri kielten oppijana
 • osaa asettaa tavoitteita viestintä- ja kieliosaamisensa kehittämiselle
 • ymmärtää tieteellisen tiedon muodostamis- ja esittämisprosessia sekä palautevuorovaikutuksen merkitystä siinä
 • tunnistaa oman alan tekstilajeja, niille tyypillisiä piirteitä ja ymmärtää niiden viestinnällisen tehtävän
 • osaa analysoida tekstin tavoitteita sekä teksteissä esitettyjä ajatuksia ja sisältöjä
 • osaa laatia yhtenäisen, jäsennellyn ja ymmärrettävän oman alan opintoihin liittyvän tekstin
 • osaa reflektoida ryhmän toimintaa ja omaa toimintaansa ryhmässä. 

Additional information

Kytkentä oman pääaineen opintojaksoihin.

Study materials

Kirjallisuus ja oppimateriaali sovitaan opintojakson alussa.

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Opintojakson hyväksyttyyn suoritukseen kuuluvat oppimistehtävien tekeminen arviointikriteerien mukaisesti sekä aktiivinen osallistuminen opetukseen ja ohjaukseen sekä vertaisryhmätyöskentelyyn.
Time of teaching:
Period 1, Period 2
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (3 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish

Teaching