KTKA2010 The Construction of Scientific Knowledge: Qualitative Research Methods (5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Education and Psychology
Coordinating organisation:
Faculty of Education and Psychology, Open University
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Tweet text

Tutustu laadullisen tutkimuksen salaisuuksiin! Laadullisten tutkimusmenetelmien kurssilla opit laadullisen tutkimuksen tekemistä vuorovaikutteisesti.

Description

Laadullisen tutkimuksen lähestymistavat ja perusoletukset, tarkoituksenmukaisuusotanta, aineistonkeruu: haastattelu, havainnointi, dokumenttiaineisto, analyysiprosessin perusteet, tulkinta ja löydösten raportointi, tutkimuseettiset periaatteet ja käytänteet, luotettavuuteen liittyvät kysymykset, laadullisen tutkimuksen lukutaito

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

  • kuvata laadullisen tutkimuksen keskeiset tieteenfilosofiset lähtökohdat

  • nimetä ja arvioida laadullisen tutkimuksen erilaisia metodologisia lähestymistapoja

  • kuvailla laadullisen tutkimuksen ominaispiirteet ja tutkimusprosessin etenemisen perusperiaatteet

  • kerätä ja analysoida laadullista tutkimusaineistoa

  • raportoida tutkimustuloksia laadullisen tutkimusperinteen mukaisesti

  • noudattaa tutkimuksen teon eettisiä periaatteita ja

  • arvioida laadullisen tutkimuksen luotettavuutta

Additional information

Jos opiskelija on suorittanut aikaisemmissa opinnoissa vastaavat laadullisten tutkimusmenetelmien opinnot, tämän opintojakson voi suorittaa näyttökokeena. Tarkemmat suoritustiedot opetusohjelmassa (ks. KTKA2011 Laadullisten tutkimusmenetelmien näyttökoe). 


Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen ja oppimistehtävien/tentin tekeminen hyväksytysti. Arviointiperusteet voivat vaihdella suoritustavoittain ja ne tarkennetaan lukuvuosittain opetusohjelmassa.


Description of prerequisites

Kasvatustieteen tai erityispedagogiikan perusopinnot

Study materials

Oppimateriaalit

Soveltuvin osin:

PATTON, M. Q. (2002 tai myöhemmät painokset). Qualitative research and evaluation methods. 3. painos. Thousand Oaks: Sage.

Sage Research Methods Online -verkkosivusto

TUOMI, J. & SARAJÄRVI, A. (2002 tai myöhemmät painokset). Laadullinen tutkimus ja sisällönanalyysi. Helsinki: Tammi.

Muu lukuvuosittain opetusohjelmassa tarkennettava oppimateriaali

Completion methods

These completion methods are for University of Jyväskylä degree students. Other options:

Method 1

Evaluation criteria:
Aktiivinen osallistuminen ja oppimistehtävien/tentin tekeminen hyväksytysti. Arviointiperusteet voivat vaihdella suoritustavoittain ja ne tarkennetaan lukuvuosittain opetusohjelmassa.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching