KTKP3029 Knowing and Expertice: Orientative Practicum (EP) (5 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Education and Psychology
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Opetus- ohjaus- ja oppimisteorioiden ja kasvatuseettisten periaatteiden soveltaminen käytäntöön, oppimisympäristöjen havainnointi ja rakentaminen, opetuksen suunnittelu, toteutus ja reflektointi.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on valmius

  • havainnoida systemaattisesti oppimisympäristöjä, koulun toimintakulttuuria ja oppijoiden moninaisuutta
  • reflektoida omia havainnointi-, vuorovaikutus- ja ohjaustapojaan
  • suunnitella ja toteuttaa opetustilanteita
  • analysoida oman ammatillisen identiteettinsä rakentumista ja pedagogisia kehittymistarpeita sekä kasvatuksen ja opetuksen eettisiä periaatteita
  • arvioida koulun toimintakulttuurin vakiintuneita käytänteitä ja itsestäänselvyyksiä sekä niiden suhdetta oppimiseen

Study materials

Oppimateriaali ilmoitetaan opetusohjelmassa.

Completion methods

Method 1

Description:
Erityispedagogiikan opiskelijoille.
Evaluation criteria:
Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen, kenttäharjoittelun ja oppimistehtävien hyväksytty suorittaminen.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish

Teaching