XYHK1002 Research Communication Skills (3 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Centre for Multilingual Academic Communication
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Sisältö
 • oman viestintä- ja kieliosaamisen vahvuuksien ja kehittämistarpeiden kartoittaminen​ 

 • kasvatusalan tieteellisen tekstin tunnuspiirteiden tunnistaminen​ 

 • tieteellisen tekstin tuottamisprosessin perustaitojen harjoittelu​ 

 • vertaisryhmän jäsenenä toimiminen 

Suoritustavat

Opetukseen ja ohjaukseen osallistuminen sekä oppimistehtävien tekeminen.

Arviointiperusteet

Opintojakson hyväksyttyyn suoritukseen kuuluvat oppimistehtävien tekeminen arviointikriteerien mukaisesti sekä aktiivinen osallistuminen opetukseen ja ohjaukseen sekä vertaistyöskentelyyn.

Learning outcomes

Opintojakson käytyään opiskelija

 • tiedostaa omat vahvuutensa ja kehittämiskohteensa oman alansa viestijänä ja eri kielten oppijana

 • osaa asettaa tavoitteita viestintä- ja kieliosaamisensa kehittämiselle

 • ymmärtää tieteellisen tiedon muodostamis- ja esittämisprosessia sekä palautevuorovaikutuksen merkitystä siinä

 • tunnistaa oman alan tekstilajeja, niille tyypillisiä piirteitä ja ymmärtää niiden viestinnällisen tehtävän.

 • osaa analysoida tekstin tavoitteita sekä teksteissä esitettyjä ajatuksia ja sisältöjä

 • osaa laatia yhtenäisen, jäsennellyn ja ymmärrettävän oman alan opintoihin liittyvän tekstin

 • osaa reflektoida ryhmän toimintaa ja omaa toimintaansa ryhmässä.

Additional information

Kytkentä oman pääaineen kandidaatintutkielmaan ja seminaariin.

Englannin kieleen liittyvä suoritus kirjataan opintorekisteriin koodilla XENX000 Field-specific academic and professional English, 0 op.

Koulusivistyskielen hallintaan liittyvä suoritus kirjataan opintorekisteriin koodilla XKVX1002 Kypsyysnäytteen kielentarkastus, 0 op.

Recommended prerequisites

Study materials

Kirjallisuus ja oppimateriaali sovitaan kurssin alussa.

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Opintojakson hyväksyttyyn suoritukseen kuuluvat oppimistehtävien tekeminen arviointikriteerien mukaisesti sekä aktiivinen osallistuminen opetukseen ja ohjaukseen sekä vertaistyöskentelyyn.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (3 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
English

Teaching