KTKP3019 Knowing and Expertise (5 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Education and Psychology
Coordinating organisation:
Department of Teacher Education, University of Jyväskylä Teacher Training School
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

  • koulun toimintakulttuurin ja opetustilanteiden havainnointi ohjatusti ja itsenäisesti
  • pedagogisen prosessin eli opetuksen suunnittelu toteutuksen ja arvioinnin harjoittelu ohjatusti
  • kasvatustieteellisen asiantuntijuuden ja opettajuuden ydinosaamisalueen jäsentäminen teorioiden, omien ennakkokäsitysten ja toimintatapojen kriittisen reflektion avulla
  • tieto- ja viestintäteknologian pedagogisiin käyttötapoihin tutustuminenLearning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

  • havainnoida koulun toimintakulttuuria, oppimisympäristöjä, oppilaiden moninaisuutta ja oppilaiden oppimiseen vaikuttavia tekijöitä
  • tunnistaa pedagogiseen prosessiin liittyviä tekijöitä ja soveltaa niitä omassa opetuksessa
  • rakentaa aktiivisesti opetus- ja kasvatusalan asiantuntijuuttaan
  • reflektoida kokemuksiaan tutkimustietoon pohjautuen

Study materials

Lehtinen, E., Vauras, M. & Lerkkanen, M.-K. 2016. Kasvatuspsykologia. Jyväskylä: PS-kustannus. (Luku 10, Opetus, vuorovaikutus ja oppiminen).

Woolfolk. A. 2016. Educational Psychology. Boston: Mass. Allyn and Bacon cop. (Luvut 12, Motivation in learning and teaching ja 13, Creating learning environments) tai vastaavat luvut painoksesta 2014.

Jakonen, M. 2017. Vastatieto – Tulevaisuuden asiantuntijuutta etsimässä. Eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan julkaisu 1/2017. Saatavilla osoitteesta:
https://www.eduskunta.fi/FI/naineduskuntatoimii/julkaisut/Documents/tuvj_1+2017.pdf (s. 69-85, 102-110).

Opetushallitus. 2019. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 2014 muutokset ja täydennykset koskien A1-kielen opetusta vuosiluokilla 1-2
Saatavilla osoitteessa: https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/perusopetuksen_vuosiluokkien_1-2_a1-kielen_opetussuunnitelman_perusteet.pdf

Completion methods

Method 1

Description:
Osallistuminen yhteisiin tapaamisiin, koulun toimintakulttuurin ja opetustilanteiden havainnointi, harjoitteluun kuuluvien opetuskertojen pitäminen ja opintojaksoon liittyvien tehtävien ja PROpen tekeminen hyväksytysti.
Evaluation criteria:
Arviointiperusteet tarkentuvat opetusohjelmassa tai opetuksen alkaessa.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish

Teaching