VAAM1320 Music (4 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Educational Sciences
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Musiikin lukutaidon alkeet ja musiikin ilmiöitä käsitteineen, lapsen musiikillinen kehitys, musiikkikasvatuksen työtavat ja erityispiirteet varhaiskasvatuksessa, musiikillisen toiminnan suunnittelu lapsille, säestyssoittaminen, äänenkäytön perusteet.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija 


  • tuntee oppimisen alueiden ja laaja-alaisen osaamisen (VASU, ESIOPS) tavoitteita ja sisältöjä musiikin näkökulmasta
  • on perehtynyt lapsen musiikilliseen kehitykseen ja ilmaisuun
  • osaa pääpiirteittäin havainnoida lapsen spontaanin laulamisen erilaisia kehitysvaiheita
  • ymmärtää musiikin ja musiikkikasvatuksen merkityksen osana lapsen kokonaiskehitystä ja hyvinvointia
  • on perehtynyt keskeisiin musiikkipedagogisiin menetelmiin ja niiden sovelluksiin varhaiskasvatuksessa
  • osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida musiikillista toimintaa lasten kanssa
  • on rohkaistunut luomaan musiikillisen oppimisympäristön lapsille ja lasten kanssa
  • on tutustunut ekologisen äänenkäytön perusteisiin osana varhaiskasvatuksen opettajan työn ääniergonomiaa ja osaa soveltaa ekologisen äänenkäytön perusperiaatteita
  • osaa säestyssoiton perusteita (kantele/ukulele/kitara)
  • osaa musiikin lukutaidon alkeita.

Study materials

Lindeberg-Piiroinen, A. & Ruokonen,I. 2017. Musiikki varhaiskasvatuksessa-käsikirja. Classicus

Ruokonen, I. 2016. Esi- ja alkuopetuksen musiikin didaktiikka. Finn Lectura. 

Artikkeleita sopimuksen mukaan.

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Osallistuminen luennoille, pienryhmäopetukseen ja äänenhuollon ohjaukseen. Arviointi perustuu oppimistehtävään sekä aktiiviseen osallistumiseen opetuksessa.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (4 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching