VAAM1362 Mathematics (3 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Educational Sciences
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Varhaisten matemaattisten taitojen ja matemaattisen ajattelun kehittyminen; matemaattiset käsitteet; varhaisten matemaattisten taitojen tukeminen; matemaattisten valmiuksien havainnointi, tukeminen ja arviointi; matemaattiset oppimisvaikeudet ja niiden ennaltaehkäisy ; toiminnallinen oppiminen; varhaiskasvatuksen matemaattinen leikki- ja oppimisympäristö.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • tuntee varhaisten matemaattisten taitojen ja lapsen matemaattisen ajattelun kehittymisen sekä hallitsee varhaiskasvatuksen matemaattisen käsitteistön
  • ymmärtää varhaiskasvatuksen merkityksen lapsen matemaattisten taitojen kehittymisen ja oppimisen tukemisessa 
  • hallitsee tiedollisia ja taidollisia valmiuksia ohjata eri ikäisten lasten matemaattisten taitojen ja ajattelun kehittymistä 
  • omaa pedagogisia valmiuksia eriyttää matemaattista toimintaa ikä- ja taitotason mukaisesti arjen eri tilanteissa 
  • osaa havainnoida, ohjata ja arvioida lasten matemaattisten taitojen ja valmiuksien kehittymistä 
  • tuntee matemaattisiin oppimisvaikeuksiin vaikuttavia tekijöitä ja tietää keinoja matemaattisten oppimisvaikeuksien ennaltaehkäisemiseksi.

Study materials

Hujala, E. & Turja, L. (toim.) 2017. Varhaiskasvatuksen käsikirja. Luku 16, 221 –235. Jyväskylä: PS-kustannus.

Mononen, R., Aunio, P., Korhonen, J., Tapola, A. & Väisänen, E. 2017. Matemaattiset oppimisvaikeudet. Jyväskylä: PS-kustannus (soveltuvin osin). 

Parviainen, P. 2019. The Development of Early Mathematical Skills – A Theoretical Framework for a Holistic Model. Journal of Early Childhood Education Research; Vol 8(1), 162-191. 

Artikkeleita sopimuksen mukaan.

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen ja itsenäinen työskentely, oppimistehtävät/tentti. Arviointi perustuu oppimistehtäviin/tenttiin.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (3 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching