KTKO1005 Introduction to Quantitative Research (2 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Education and Psychology
Coordinating organisation:
Faculty of Education and Psychology, Open University
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Tweet text

Johdatus määrälliseen tutkimukseen -jaksolla opit määrällisen tutkimuksen perusteista, tutkimusasetelmista, tiedonkeruusta sekä mittaamisen tavoista.

Description

Peruskäsitteet, tutkimusasetelmat (poikittais- vs. pitkittäistutkimus, kokeellinen vs. korrelatiivinen tutkimus), kuvailevat tunnusluvut, muuttujien mitta-asteikot ja tyypit (numeerinen vs. ei-numeerinen, jatkuva vs. epäjatkuva), otantamenetelmät, tutkimusprosessi määrällisessä tutkimuksessa, määrällisen tutkimuksen lukutaito

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

  • kuvata määrällisen tutkimuksen luonnetta, tavoitteita ja peruskäsitteitä

  • kuvata määrällisen tutkimuksen tutkimusprosessin etenemisen periaatteet

  • nimetä erilaisia määrällisen tutkimuksen asetelmia ja niissä käytettäviä menetelmiä

  • eritellä ja arvioida määrällisen tutkimuksen tiedonkeruun ja mittaamisen tapoja

Additional information

KTKO1005-opintojakso tulee olla suoritettuna ennen KTKA2020-opintojakson aloittamista. KTKO1005-opintojaksolle vaihtoehtoinen opintojakso: TILP150 Tilastomenetelmien peruskurssi 6 op tai muu vastaava opintojakso. 

Description of prerequisites

KTKP040 Tieteellinen tieto ja ajattelu, tai sitä vastaavat tiedot.

Study materials

Soveltuvin osin:

NUMMENMAA, L. (2009). Käyttäytymistieteiden tilastolliset menetelmät. Helsinki: Tammi.

TAI

NUMMENMAA, L., HOLOPAINEN, M., & PULKKINEN, P. (2014 tai myöhemmät painokset). Tilastollisten menetelmien perusteet. Helsinki: Sanoma Pro.

Muu lukuvuosittain opetusohjelmassa tarkennettava oppimateriaali

Completion methods

These completion methods are for University of Jyväskylä degree students. Other options:

Method 1

Evaluation criteria:
Aktiivinen osallistuminen yhteisiin kokoontumisiin ja/tai oppimistehtävien/tentin hyväksytty suorittaminen. Arviointiperusteet tarkennetaan lukuvuosittain opetusohjelmassa.
Select all marked parts

Method 2

Evaluation criteria:
Aktiivinen osallistuminen yhteisiin kokoontumisiin ja/tai oppimistehtävien/tentin hyväksytty suorittaminen. Arviointiperusteet tarkennetaan lukuvuosittain opetusohjelmassa.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (2 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish

Teaching

x

Independent study (2 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish

Teaching