Bachelor's Degree Programme in Mathematical Information Technology

Degree title:
Bachelor of Science
Degree program type:
Bachelor's Degree
Credits:
180+ cr
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Information Technology
Coordinating organisation:
Faculty of Information Technology
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Tietotekniikkaa löytyy kaikkialta: taskusta, terveysteknologiasta, lentokoneista, koulusta, kavereilta, maan alta ja päältä. Ja löytyyhän sitä tietysti myös tietokoneista, matkapuhelimista, 3D-televisioista ja netistä. Tietotekniikassa pureudutaan siihen, miten näitä eri järjestelmiä sekä laitteita suunnitellaan, analysoidaan ja toteutetaan erityisesti niissä asustavien tietokoneohjelmien muodossa. Mitä kaikkea informaatiota voidaan yleensä siirtää paikasta toiseen ja miten? Entä minkä takia pelit tunnistavat olohuoneessa pomppimisen ja pisteiden metsästyksen pelikonsolissasi?

Tietotekniikan kandidaattiohjelmassa opetuksen ja tutkimuksen painoalat liittyvät informaatioteknologian keskeisiin alueisiin. Tällaisia ovat mm. vaativien ohjelmistojen suunnittelu ja toteutus, tietoverkkojen tiedonsiirtojärjestelmien suunnittelu ja hallinta sekä tehokasta tietokonelaskentaa hyödyntävien numeeristen ja matemaattisten menetelmien ja mallien käyttö. Laskennallista tietotekniikkaa sovelletaan esimerkiksi suurten tietoaineistojen analyysissä, päätösanalytiikassa, teollisten tuotteiden suunnittelussa, teollisten prosessien ohjauksessa ja luonnonilmiöiden mallintamisessa.

Tutkinnossa yhdistetään esimerkiksi tietotekniikan ja matematiikan opintoja, joita täydentävät mm. viestintä- ja kieliopinnot sekä monipuoliset vapaat sivuaineopinnot.

Learning outcomes

Luonnontieteen kandidaatiksi tietotekniikasta valmistuva opiskelija hallitsee vahvat perustaidot ohjelmoinnissa. Hän ymmärtää tietoteknisten järjestelmien rakenteen ja toiminnan. Opiskelija tuntee tietotekniikan teorian ja tieteellisen ajattelun perusteet.


Opiskelija tunnistaa alan monipuoliset soveltamismahdollisuudet sekä osaa hyödyntää oppimaansa käytännössä vastuullisesti ja turvallisesti. Opiskelijalla on riittävät tekniset, algoritmiset ja matemaattiset taidot tietoteknisten työtehtävien suorittamiseksi. Hän osaa soveltaa ohjelmistotekniikan ja -kehityksen välineitä.

Luonnontieteen kandidaatiksi valmistuva opiskelija osaa viestiä suullisesti ja kirjallisesti erilaisissa työelämän vuorovaikutustilanteissa oman alan ja muiden alojen ihmisten kanssa äidinkielellään sekä vähintään yhdellä vieraalla kielellä.

Opiskelija osaa hakea tietoa alan soveltuvista lähteistä, tarkastella sitä kriittisesti ja hyödyntää monipuolisesti. Hänellä on valmius jatkuvaan oppimiseen, ammatillisen osaamisensa kehittämiseen sekä alan ja teknologian kehityksen seuraamiseen. Kandidaattiopinnot antavat valmiudet tietotekniikan maisteriohjelmaan.

Structure

Select all (84+ cr)